Oppslutning om Norsk Katapult

Industrien opplever som resten av samfunnet en fase preget av store teknologiske og forretningsmessige endringer knyttet til blant annet den digitale transformasjonen, materialteknologi og bærekraftig ressursbruk.

For industrien handler dette om å lykkes med å bringe fremragende industriell kompetanse og innsikt opp på et enda høyere nivå, hvor digitaliserte prosesser gir nye muligheter for industriell anvendelse som vi for bare kort tid siden ikke visste om. Simuleringsteknologi, 3D-printing og menneske-robot-samarbeidende systemer i fabrikk er eksempler på dette.

Avgjørende for industriens konkurransekraft er at bedriftene raskt orienterer seg om sin egen teknologiske status, og deretter raskt iverksetter kompetansehevende tiltak og nødvendige teknologiske investeringer for å henge med i utviklingen.

Godt mottatt

Dette er krevende, da industrien møter en innovasjonshastighet i dag som overstiger alle tidligere tider. Her kommer regjeringens forslag om opprettelsen av et nytt virkemiddel, Norsk Katapult, inn. Dette verktøyet skal virke som en katalysator for teknologiadopsjon og spredning, og derigjennom bidra til å lukke det teknologiske modenhetsgapet mellom anvendt forskning og kommersialisering – altså området for testing og oppskalering av ny teknologi.

En rekke av våre sterke industrielle clustere har fått øynene opp for verdien av denne typen "delingsøkonomi" som ligger i katapult-forslaget. Det bedriftene legger inn av egeninnsats på humankapital og utstyr, får de tilbake gjennom tilgang til ny kompetanse og mulighet til å teste nye teknologiske løsninger knyttet til flerbrukssentre.

Derfor ble forslaget om Norsk Katapult svært positivt mottatt av industrien. Forslaget som foreløpig ligger i meldingen er at ordningen skal opprettes med en bevilgning på 50 millioner kroner i 2017, og med en ambisjon om å trappe ordningen opp - gitt at den blir en suksess for industrien.

Høye forventninger

Siva har det administrative ansvaret for ordningen. Utlysningen for ordningen er ventet 14. juni, med søknadsfrist i slutten av august. Det skal være mulig å søke om tre delelementer:

  • Støtte til utvikling/kompetanse
  • Støtte til bygg
  • Støtte til utstyr

Siva har formidlet følgende syv kriterier for søknader til katapult. Søkerne til Norsk katapult må:

  • tilby utstyr og fasiliteter til bedrifter over hele landet
  • være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri
  • dokumentere god tilgang til kompetanse og ressurser
  • dokumentere samarbeid med FoU-miljøer og næringsliv
  • ha en realistisk forretningsmodell
  • fremvise planer for mobilisering av små og mellomstore bedrifter
  • bidra til utvikling og spredning av ny kunnskap og kompetanse

Norsk Industri har høye forventninger til at ordningen i løpet av få år vil kunne fungere etter hensikten: Å være et effektivt verktøy for å øke den industrielle innovasjonshastigheten i nevnte teknologiske tidsskille.

Norsk Industri merker seg at komiteen i sin innstilling (s. 97-98) til Stortinget om regjeringens industrimelding er særlig opptatt av at Katapult-ordningen sikres en robust driftsmodell, og at SMB-bedrifter har tilstrekkelige incentiver til å ta i bruk ordningen. Komiteen er i sin innstilling også opptatt av at ordningen skal bygges opp i sammenheng med eksisterende ordninger for forskning og innovasjon:

"Komiteen er opptatt av at driftsmodellen blir tilstrekkelig robust slik at den stimulerer til kompetanseoverføring. Det er også viktig at SMB-bedrifter har tilstrekkelige incentiver til å ta i bruk ordningen, for eksempel ved at katapultene kobles opp til eksisterende klyngeprogrammer og finansierings- og inkubatormiljøer."

Norsk Industri slutter seg helt til dette, og utdyper derfor betydningen av at en robust driftsmodell kommer på plass. Norsk Industri mener at det må vesentlig høyere offentlig innsats enn det som nå ligger på bordet for å sikre ordningens suksess. Det er derfor avgjørende at ordningen styrkes med bevilgninger over statsbudsjettet over flere år, forslagsvis med kr 200 millioner for 2018. Dette vil være særlig avgjørende for at ordningen skal fungere etter intensjonen når det gjelder å nå frem til SMB-sjiktet, som er særlig sårbare i en teknologisk omstillingsfase.

Forutsetter samordning

Ordningens suksess forutsetter i tillegg at en rekke eksisterende ordninger for forskning og innovasjon i industrien ses i sammenheng, og bidrar til å forsterke innovasjonskraften i katapultene - der det etter hvert eksisterer slike. At industrielle katapulter kan fungere som koblingsarenaer for virkemidler som Maroff, BIA, SFI, Klyngeprogrammene og Klyngen som omstillingsmotor, vil bidra til en robustgjøring av katapultenes fremtidige finansieringsmodeller. En videre styrking av basisbevilgningene for de teknisk-industrielle instituttene vil også på sikt kunne knyttes til en robustgjøring av finansieringsmodellene for katapulter. Men det tar tid å etablere en slik finansieringsmodell, derfor vil den offentlige finansieringsandelen av den enkelte katapult særlig være kritisk i en oppstartsfase.

Norsk Industri ser på forslaget til Norsk Katapult som en svært viktig og positiv oppstart av et langsiktig virkemiddel for teknologiadopsjon og spredning i industrien. Vi vil jobbe videre for å styrke og videreutvikle denne fremtidsrettede innovasjonsordningen som er skreddersydd for industrien.