CO2-kompensasjonsordningen sikret også etter 2020

CO2-kompensasjon er et avgjørende virkemiddel for å hindre karbonlekkasje. En samlet komite forsterker nå formuleringen i Industrimeldingen og viser til at hele handlingsrommet som blir gitt av EU skal benyttes fullt ut.

Vedtakene lyder som følger:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil understreke viktigheten av CO2-kompensasjonsordningen for norsk industri. Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre at CO2-kompensasjonsordningen videreføres på dagens nivå, med minst 75 pst. kompensasjon også etter 2020.»

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at regjeringen har som mål å sikre best mulig rammebetingelser innenfor internasjonale forpliktelser. Flertallet viser til at regjeringen ikke har mulighet til å «sikre at CO2-kompensasjonsordningen videreføres på dagens nivå, med minst 75 pst. kompensasjon også etter 2020» slik opposisjonen ber om, all den tid dette er en internasjonal ordning med mange parter, og at det per i dag er umulig å fastslå resultatet av en slik behandling. Flertallet ber regjeringen følge prosessen som pågår i EU tett, og utnytte det handlingsrommet man har i denne saken. Flertallet forventer videre at regjeringen jobber for å videreføre en ordning som er til gunst og gir forutsigbarhet for norske industrivirksomheter.

- Dette er en svært sentral sak for mange av våre bedrifter og et avgjørende premiss for videre satsing i Norge. Forutsigbarheten sikres nå ved at komiteen samler seg om at innsatsen mot Brussel må forsterkes samtidig som det understrekes at handlingsrommet man har i denne saken skal utnyttes fullt ut, kommenterer Stein Lier-Hansen