Informasjon om behandling av personopplysninger i Norsk Industri

Norsk Industri behandler personopplysninger i henhold til lov om personopplysninger.

Norsk Industri er en landsforening som også er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Felles behandling av personopplysninger med NHO er også beskrevet i NHOs personvernerklæring på www.nho.no.

Nedenfor er listet opp gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Den enkelte kan være omfattet av flere grupper. Vi kan også behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor, men i så fall vil vi informere om behandlingen på en annen måte.

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten. Vår virksomhet er basert på vårt formål.

Norsk industris formål er å:

ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og bransjespesifikke behov og virke for at medlemsbedriftene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode og sikre arbeidsplasser

Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet "Rettigheter for de registrerte" informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om. Samtykker du har gitt oss vil gjelde også for Norsk Industris eventuelle rettsetterfølgere.

Grupper av personer som vi kan ha personopplysninger om

Kontaktpersoner i medlemsbedrifter

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner i medlemsbedrifter for å

 • Informere medlemsbedriftene om vår virksomhet
 • Administrere medlemskap i Norsk Industri, blant annet innkalle til møter i våre organer og fakturere kontingent
 • Yte tjenester til medlemsbedrifter
 • Forvalte tariffavtaler og tariffavtaletilslutning
 • Dokumentere kontakt mellom medlemsbedriftene og oss
 • Utforme våre synspunkter i politiske og andre saker

Med kontaktpersoner i medlemsbedrifter mener vi ansatte og andre representanter.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å administrere medlemskap og å forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de ønsker å gi oss personopplysninger, men daglig leder må gi oss kontaktopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel arbeidsgivers nettside. Vi kan hente inn opplysninger fra offentlige registre (Foretaksregisteret) om hvem som er styremedlemmer og daglig leder i medlemsbedrifter.

Vi skal slette opplysningene hvis vi blir kjent med at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson eller vi ikke har behov for kontakt med virksomheten. Vi vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk for dem for eksempel for å dokumentere virksomheten vår eller den kontakten vi har hatt.

Vi bruker av og til en tredjepart til å kontakte medlemsbedrifter. Tredjeparten vil være databehandler, se kontaktinformasjon nedenfor.

Innehavere av enkeltpersonforetak som er medlemmer i Norsk Industri

Mange opplysninger om enkeltpersonforetak vil samtidig utgjøre personopplysninger om innehaveren. Vi behandler opplysninger om enkeltpersonforetak for å

 • informere dem om vår virksomhet
 • administrere medlemskapet i Norsk Industri, blant annet innkalle til møter i våre organer og fakturere kontingent
 • yte dem tjenester
 • dokumentere kontakt mellom dem og oss
 • utforme våre synspunkter i politiske og andre saker

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å administrere medlemskap og forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Innehaveren må gi oss personopplysninger for å være medlem i Norsk Industri. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak kontaktperson og kontaktopplysninger. Kilde for slike opplysninger vil være offentlig tilgjengelige registre (blant annet Foretaksregisteret)

Opplysninger om andre bedrifter enn enkeltpersonforetak utgjør ikke personopplysninger.

Vi bruker av og til en tredjepart til å kontakte medlemsbedrifter. Tredjeparten vil være databehandler, se kontaktinformasjon nedenfor.

Personer som henvender seg til Norsk Industri

Vi behandler personopplysninger om dem som henvender seg til Norsk Industri for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og i å dokumentere den virksomheten vi driver.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke de opplysningene vi trenger for å besvare henvendelser, kan vi ikke besvare henvendelsene og vi kan slette henvendelsene. Vi vil ikke motta, eller behandle på annen måte, sensitive opplysninger fra noen uten at vi har lovlig grunnlag for det.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Kommunikasjon med et innhold som kan føre til behov for senere oppfølgning, klager eller innsigelser, kan vi lagre i inntil ti år.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører for å

 • administrere våre forhold til kunder/leverandører
 • markedsføre våre varer og tjenester (herunder medlemskap i NHO)
 • forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester
 • evaluere kjøp og salg av varer og tjenester

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for innkjøp, salg og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke inngå avtale.

For øvrig er det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av kunder og leverandører.

Vi kan lagre opplysningene inntil bedriften opphøre å være kunde/leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

Driver vi næringsvirksomhet, skal vi sende markedsføring per e-post bare til fysiske personer som har gitt samtykke til det på forhånd, jf. markedsføringsloven, se også punktet om "Adressater for masseutsendelser...".

Medlemmer i fagforeninger

Vi behandler personopplysninger om personers medlemskap i fagforeninger for å

 • administrere krav om tariffbinding der tariffavtaler bestemmer at de skal gjøres gjeldende for navngitte personer (dette gjelder for tariffavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk, NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon eller Lederne som part)
 • verifisere at vilkåret om representativitet for rett til tariffavtalebinding er oppfylt
 • administrere plassfratredelser (streik)
 • rådgi medlemsbedrifter i konkrete personalsaker og behandle tarifftvister som gjelder enkeltpersoner

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er part i landsomfattende tariffavtaler og at vi rådgir medlemsbedrifter. Opplysningene vil være navn, stilling, arbeidsgiver og den tariffavtale vedkommende er eller skal være omfattet av. Personers medlemskap i fagforeninger er en sensitiv personopplysning. Vår behandling av den opplysningen vil være omfattet av innholdet i tariffavtaler/overenskomster, rettskrav eller at personen selv har åpenbart har offentliggjort opplysningen, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 hhv. bokstav b, e og f.

Kilden for personopplysningene vil være de fagforeninger personen er medlem av eller den bedriften personen er ansatt i. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig.

Vi kan lagre opplysningene så lenge de er relevante og aktuelle for vår saksbehandling.

Brukere av Arbinn og Sam-bott

NHO behandler personopplysninger om brukere av Arbinn og Sam-bott for å kunne verifisere at de har tilgang til tjenester som er forbeholdt våre medlemsbedrifter og for å utvikle og forbedre tjenestene våre.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å yte medlemsbedriftene tjenester.

For bruk av deler av Arbinn og for å bruke Sam-bott er det en betingelse at det blir registrert opplysninger om brukerne.

Vi kan lagre opplysningene slik det er beskrevet under punktet "Kontaktpersoner i medlemsbedrifter".

Registreringen er tilsvarende som for bruk av NHOs Arbinn. Du kan lese om Arbinn-sidenes bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b

Kontaktpersoner i samfunnslivet

Vi behandler personopplysninger om personer i bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig for å informere om og å innhente og kartlegge synspunkter på og vurderinger av spørsmål og saker som gjelder næringslivet.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Vi kan hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer. Opplysningene kan omfatte opplysninger som er relevante for formålene nevnt ovenfor, blant annet ytringer fra personene selv.

Behandler vi sensitive personopplysninger ("særlige kategorier"), blant annet om "politisk oppfatning" og "filosofisk overbevisning" (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1), skal vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv eller der personen selv har gjort opplysningene offentlig.

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret.

Medlemmer av organer, råd, utvalg, referansegrupper mv. tilknyttet Norsk Industri

Vi behandler personopplysninger om personer i Norsk Industris organer for å organisere og legge til rette for arbeidet i organene og for å dokumentere saksbehandling. Med tillitsvalgte mener vi personer som er valgt eller deltar i NHOs råd, utvalg mv., blant annet medlemmer av Styret og Representantskapet.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å styre og lede virksomheten. Behandler vi sensitive personopplysninger ("særlige kategorier"), blant annet om helseforhold, politisk oppfatning og filosofisk overbevisning (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1), vil vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven eller a-opplysningsloven hvis vi betaler godtgjørelser.

Det er en betingelse for verv mv. at de tillitsvalgte mv. selv gir oss opplysninger. Gir man ikke opplysninger, kan man ikke ha verv i Norsk Industri. I forbindelse med nominasjon av kandidater til verv kan vi hente inn relevant informasjon fra andre kilder når det er nødvendig for å vurdere egnethet. Kildene vil ikke alltid være offentlig tilgjengelige.

Vi kan lagre saksbehandlingsdokumenter (møteinnkallinger, -referater o.l.) i en ubegrenset periode.

Vi kan levere ut opplysninger til andre når det er nødvendig for vår virksomhet. Opplysninger om hvem som er medlem av våre organer mv. vil som regel være offentlig tilgjengelige, blant annet på våre nettsider eller etter forespørsel fra omverdenen.

Adressater for masseutsendelser av nyhetsbrev, markedsføring o.l.

Vi behandler personopplysninger for masseutsendelser av nyhetsbrev mv. som gjelder vår virksomhet.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å

 • arbeide for å styrke næringslivets konkurransevilkår og lønnsomhet, blant annet ved å informere omverdenen om relevante og aktuelle spørsmål og saker
 • informere om arrangementer og kurs vi arrangerer
 • informere ansatte og andre representanter for tillitsvalgte i våre medlemsbedrifter om de medlemsfordelene vi og våre samarbeidspartnere tilbyr medlemsbedriftene

Det er frivillig å gi oss e-postadresser. Mottar vi ikke e-postadressen, kan vi ikke sende nyhetsbrev mv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde navn og e-postadresse for kontaktpersoner i medlemsbedrifter. Kilde for slike opplysninger vil som regel være kontaktpersonenes arbeidsgiver.

Vi skal avslutte utsendelser til mottakere som ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette e-postadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

Driver vi næringsvirksomhet, skal vi sende markedsføring per e-post bare til fysiske personer som har gitt samtykke til det på forhånd, jf. markedsføringsloven.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten at vi først har fått samtykke fra den opplysningene gjelder. Slike tredjeparter vil typisk være leverandører av medlemsfordeler. De vil være behandlingsansvarlige for opplysningene vi gir dem.

Innledere og deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l.

Vi behandler personopplysninger om innledere, kursholdere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på kurs (herunder e-læring), arrangementer, møter o.l. for å

 • planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, arrangementer, møter o.l.
 • legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved behov
 • fakturere hvis det er deltakeravgift
 • evaluere kurs, arrangementer, møter o.l.
 • informere om fremtidige kurs, arrangementer, møter o.l.

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde kurs, arrangementer, møter mv.

Det er en betingelse for å være innleder mv. eller deltaker at vi får de opplysningene vi trenger for å oppnå formålene ovenfor. Gir du oss sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for at vi skal kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil vår behandling være basert på samtykke fra deg.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til innledere mv. På noen arrangementer deler vi ut lister til deltakere, med navn på deltakere og den bedriften de representerer, slik at deltakerne lett kan komme i kontakt med hverandre på arrangementet. Du kan reservere deg mot å bli oppført på listen.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til tekniske arrangører og andre tredjeparter når det er behov for det.

Vi kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. så lenge vi har en berettiget interesse. Utover dette lagrer og utleverer vi opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Personer med tilgang til våre lokaler

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27 i Oslo (Næringslivets Hus). NHO Eiendom AS behandler personopplysninger om besøkende og andre med tilgang i Næringslivets Hus for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene. Norsk Industri behandler personopplysninger for å legge til rette for møter, arrangementer mv.

For andre lokaler vi leier, er det eier som informerer om behandling av personopplysninger.

Behandlingene av opplysninger om besøkende er basert på NHO Eiendom AS' og Norsk Industris berettigede interesser som består i hhv. å sikre våre lokaler og i å arrangere møter, arrangementer mv. Gir du sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for å kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil behandlingen av opplysningene være basert på samtykke fra deg.

For å få adgang til Næringslivets Hus er det en betingelse at navnet ditt blir registrert i vårt system og at du bærer navnelapp så lenge du oppholder deg i lokalene. Vi kan kreve legitimasjon for å verifisere navn. NHO Eiendom AS og Norsk Industri har felles behandlingsansvar. Kontaktdetaljer til vår databehandler finner du nederst.

For å få adgangskort til Næringslivets Hus er det en betingelse at navn, kontaktdetaljer og arbeidsgiver blir registrert. Når du bruker kortet i kortlesere, vil det bli registrert, og vi kan lagre opplysninger om bruk av kortleser i inntil 30 dager.

For å få tilgang til wifi er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. Vi kan lagre disse opplysningene og opplysninger om bruk inntil syv dager. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

Næringslivets Hus er overvåket av kameraer innvending og utvendig. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

NHO Eiendom AS kan lagre opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus i inntil syv dager etter registreringen av opplysningene. NHO Eiendom AS kan lagre videopptak i inntil syv dager, men kan forlenge lagringen hvis det oppstår konkrete behov for det.

Vi utleverer ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan vi gi opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter.

Personer omfattet av advokattjenester

Advokater ansatt i Norsk Industri behandler personopplysninger for å utøve advokatvirksomhet, herunder å dokumentere virksomheten.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å yte advokattjenester. Behandling av sensitive personopplysninger vil i de fleste tilfeller være basert på at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav f.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. I vår behandling mottar vi dessuten personopplysninger fra vår klient, som oftest en bedrift. Vi kan også motta opplysninger om personer fra andre parter i saken, vitner mv. Disse kildene er ikke offentlig tilgjengelige. Vi kan motta sensitive personopplysninger.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge vi mener vi kan ha behov for dem, for eksempel i forbindelse med klager eller innsigelser, eller annen mulig oppfølgning.

Lov om behandling av personopplysninger og personvernforordningen gjelder ikke for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.).

Besøkende på våre nettsider

Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider der vi ikke krever pålogging.

Du kan lese her om vår bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b).

Informasjonen her gjelder ikke for nettsider vi lenker til fra våre nettsider.

Utlevering av personopplysninger Felles behandlingsansvar

Vi utleverer personopplysninger slik det er beskrevet for de forskjellige gruppene av personer. Vi utleverer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det.

Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

De opplysningene vi har om kontaktpersoner i medlemsbedrifter kan bli brukt også av NHO og øvrige landsforeninger, bransjeforeninger og andre tilknyttede enheter som medlemsbedriften er en del av. Vi har felles behandlingsansvar med dem for disse opplysningene.

Vi bruker databehandlere slik det er beskrevet for de forskjellige kategorier av personer. Kontaktinformasjon til databehandlere finner du helt nederst.

Vi har felles behandlingsansvar med medarrangører når vi avholder kurs, arrangementer, møte o.l. sammen med andre.

Automatiske avgjørelser

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

Rettigheter for de registrerte

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Vår mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte, utover det som følger av lovgivning.

Behandlingsansvarlige, databehandlere og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Norsk Industri (organisasjonsnummer 952 151 266 ) Vår kontoradresse er Middelthuns gate 27, Oslo. Vår postadresse er postboks 7092 Majorstuen, 0306 Oslo. Du kan også kontakte oss per e-post, eller telefon 23088800.

Behandlingsansvarlig for opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus er NHO Eiendom AS (organisasjonsnummer 989 524 046). NHO Eiendom AS er også databehandler for Norsk Industri. Kontoradressen er Middelthuns gate 27, Oslo. Postadressen er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også ta kontakt pr e-post eller telefon 2308 8000.

Norsk Industris og NHO Eiendom AS' databehandler for opplysninger om personer som har tilgang til Næringslivets Hus er Eurest AS (organisasjonsnummer 952 507 729). Deres adresse er postboks 74, 1371 Asker. De kan kontaktes på eller telefon 6677 6280.

Vår databehandler ved telefonkontakt med medlemsbedrifter er Consort AS (organisasjonsnummer 994 887 203). Deres adresse er Kjøpmannsgata 25, 7013 Trondheim. De kan kontaktes på eller pr e-post .

Vi har felles behandlingsansvar med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (organisasjonsnummer 955 600 436).

Behandlingsansvarlig for Arbinn er NHO.

Behandlingsansvarlig for Sam.bott er Norsk Industri. Databehandler for Sam.bott er NHO og Compendia AS (organisasjonsnummer 952 151 26).

Endringer i informasjonen

Vi vil fortsette å arbeide med å utvikle hvordan vi behandler personopplysninger i Norsk Industri. Ved endringer vil personvernerklæringen også endres.

Informasjonen ovenfor er datert 31. oktober 2019.