Samarbeidsforum for Havvind

Formålet med Samarbeidsforum for Havvind er å samle, styrke og synliggjøre næringen.

Fra laber bris til stiv kuling

Samarbeidsforum for havvind ble opprettet av Energidepartementet i 2021/2022, med formål om å samle, styrke og synliggjøre næringen rundt havvind. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser.

Samarbeidsforumet er delt inn i tre arbeidsgrupper:

  • Sameksistens
  • Industri- og teknologiutvikling
  • Infrastruktur og nett

Arbeidsgruppen “Industri - og teknologiutvikling” er igjen delt inn i tre temagrupper:

  • Industriutvikling og leverandørkjeder
  • Internasjonalisering og eksport
  • Forskning, teknologiutvikling og kompetanse

Disse blir ledet av Norsk Industri med støtte fra representanter fra mer enn 50 organisasjoner i Norge, fordelt på industriutviklere, leverandører, virkemiddelapparat, eksportindustri, klynger, forskningsinstitusjoner og akademia.

Dokumenttrilogien «Fra laber bris til stiv kuling» er den første utgivelsen fra arbeidsgruppen Industri- og teknologiutvikling, og ønsker å formidle de innspillene som har blitt drøftet i samarbeidsforumet. Fokusområdene som gruppene har konsentrert seg om er basert på tilbakemelding fra industrien, hvor de er blitt forankret gjennom workshops og åpne arbeidsmøter for alle interessenter i havvindindustrien. Rapportene kan leses som separate dokumenter. Hver rapport gir et innblikk i de utfordringene som hver temagruppe må løse, samt hvordan gruppene har sett for seg at de ambisiøse ambisjonene om 30 GW tildelte områder innen 2024, og at den norske leverandørindustrien skal sikre minst 10 prosent andel av det globale havvindmarkedet innen 2030. Samlet vil rapportene gi anbefalinger og et foreslått veikart som lyser opp leia for en vellykket industri- og teknologiutvikling for havvind i Norge.

Rapportene ble lansert 14. mars 2024. Les rapportene og se lanseringen lenger ned på siden.

Se lanseringen av "Fra laber bris til stiv kuling"

Norsk Industri har blitt oppnevnt av Energidepartementet (tidl. Olje- og energidepartementet) til å lede arbeidsgruppe 2 «Industri og Teknologiutvikling» under Samarbeidsforum for Havvind. Arbeidsgruppen “Industri - og teknologiutvikling” er igjen delt inn i et sekretariat og tre undergrupper.

Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser. Et viktig mål med samarbeidsforumet er å etablere forutsigbare spilleregler for aktiviteten og sameksistensen med eksisterende næringer, samt kunne være et rådgivende fora der interessenter kan drøfte og gi innspill til myndigheter om utfordringene (og de mulige løsningene) ved utbygging av vindkraft til havs.

> Gå til Samarbeidsforumets side på regjeringen.no

Organisasjonskart for Samarbeidsforum for havvind.
Har du spørsmål? Ta kontakt med sekretariatet for Samarbeidsforum for Havvind -  Industri og Teknologiutvikling.
Yngve Børstad