Samarbeidsforum for Havvind

Formålet med Samarbeidsforum for Havvind er å samle, styrke og synliggjøre næringen.

Norsk Industri har blitt oppnevnt av Olje- og Energidepartementet til å lede arbeidsgruppe 2 «Industri og Teknologiutvikling» under Samarbeidsforum for Havvind. Arbeidsgruppen “Industri - og teknologiutvikling” er igjen delt inn i et sekretariat og tre undergrupper.

Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser. Et viktig mål med samarbeidsforumet er å etablere forutsigbare spilleregler for aktiviteten og sameksistensen med eksisterende næringer, samt kunne være et rådgivende fora der interessenter kan drøfte og gi innspill til myndigheter om utfordringene (og de mulige løsningene) ved utbygging av vindkraft til havs.

Samarbeidsforum for havvind

Arbeidsgruppe 1

Sameksistens (NFD/OED)

 

Arbeidsgruppe 2

Industri- og teknologiutvikling (Norsk Industri)

Arbeidsgruppe 3

Infrastruktur og nett (Statnett)

 

Temagruppe 1:
Industriutvikling og Leverandørkjeder

Temagruppe 2:
Internasjonalisering og eksport

Temagruppe 3:
Forskning, teknologiutvikling og kompetanse

 
Organisasjonskart for Samarbeidsforum for havvind.
Temagrupper i Samarbeidsforum for Havvind, arbeidsgruppe 2 Industri- og teknologiutvikling.

Temagruppene består av bidragsytere fra mer enn 50 organisasjoner i Norge som møtes regelmessig. Gjennom arbeidsmøter har gruppene kommet frem til følgende fokusområder som har blitt diskutert gjennom 2023.

Har du spørsmål? Ta kontakt med sekretariatet for Samarbeidsforum for Havvind -  Industri og Teknologiutvikling.