Styret og lederforum

Norsk Industris styre

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør. Styret består av:

 • Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen (styreleder)
 • Geir Austigard, Moreld AS (nestleder)
 • Arne Klette, ABB
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen
 • Greger Mannsverk, Kimek / Kimek Offshore
 • Grete Birgitte Haaland, Equinor
 • Heidi Faukald, Ineos Bamble AS
 • Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco AS
 • Lene Landøy, Aker ASA
 • Håvard Moe, Elkem ASA
 • Geir Bjørkeli, Corvus Energy AS
 • Tove Ljungquist, Freyr Battery Norway AS
Norsk Industris lederforum

Norsk Industri arbeider med industrielle saker i bransjeforeninger, fagutvalg og i styret, alternativt i samarbeid mellom tillitsvalgte, med administrasjonen i Norsk Industri som fasilitator. Lederforumet skal knytte tillitsvalgtes arbeid i Norsk Industris bransjeforeninger og fagutvalg tettere sammen med styret rent organisatorisk.

Intensjonen er å videreutvikle tillitsmannsstyringen i Norsk Industri (basert på vår verdi "medlemsforankret"), og møte kompleksiteten i utfordringene vi står ovenfor med dybdeforståelse og samspill på tvers av bransjer og utvalg. En arbeidsform med fokus på å skape et felles utfordringsbilde vil bistå organisasjonen med å ta innover seg industrielle nyanser på en hensiktsmessig måte. 

På møtene skal forumet drøfte kommende lønnsoppgjør og avholde en workshop for neste års handlingsplan.

I tillegg til disse møtene kan det ved behov avholdes møter der strategiske temaer tas opp. Møtene kan gjennomføres med både eksterne og egne tillitsvalgte som innledere, og forumet kan gjerne deles inn i mindre grupper med drøfting. Administrasjonen tar referater fra møtene.

Styret i Norsk Industri oppnevner deltagere i forumet utover kjernedeltakere av bransjestyreledere og fagutvalgsledere. Deltagerne skal avspeile Norsk Industris interessefellesskap, i tillegg til ledere fra bedrifter med spesiell kompetanse/interesse for det aktuelle tema, og som ikke er representert i kjernegruppene. I tillegg møter styret, administrerende direktør og andre aktuelle fra Norsk Industris administrasjon.