Industrien blir ikke hørt i viktige klimaspørsmål

Publisert

Enova får to millarder kroner i økte bevilgninger i den nye tiltakspakken fra regjeringen. Dette er en god og viktig satsing. Samtidig er vi bekymret for at regjeringen heller ikke denne gangen fjerner det kunstige skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

Mange gode utslippsreduserende tiltak med rask effekt vil ikke blir gjennomført uten at dette skillet fjernes. Prosessindustriens veikart for økt verdiskaping og null utslipp innen 2050 forutsetter en forsering av investeringen utover det som kvotemarkedet gir av signaler. Da er det avgjørende at myndigheter og virkemiddelapparatet spiller på lag.

Industrien må være med

Vi observerer at Klima- og miljødepartementet skal inngå en tilleggsavtale med Enova om forvaltningen av midlene innen kort tid. Vi forutsetter at industrien blir tatt med på råd når avtalen skal utformes, slik at den svarer på industriens behov og slik at vi både får realisert klimatiltak med rask effekt og grønne fremtidsrettede prosjekter. Vi viser til Norsk Industri sitt høringsinnspill om endring av Enovas mandat.

Rask CCS-beslutning avgjørende

Norsk Industri mener det er avgjørende med en rask beslutning om fullskalaprosjektet for CO2-fangst og lagring. Realisering av fullskalaprosjektet vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter, inkludert hydrogen. Det er skuffende at regjeringen i proposisjonen ikke nevner CCS overhodet. Vi hadde forventet at det ville komme klare signaler om en snarlig investeringsbeslutning for begge fangstanleggene, transport og lagring. Vi setter nå vår lit til at Stortinget bidrar til at dette skjer før sommeren.