Innspill til nytt Enova-mandat

Publisert

Foto: AdobeStock.

I 2020 skal en ny avtale skal mellom Klima- og miljødepartementet og Enova på plass. Norsk Industri har innhentet synspunkter med blant annet tanke på prosjekter som ikke lar seg realisere innenfor rammen av dagens Enova-avtale.

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Enova skal i løpet av 2020 inngå en ny avtale om forvaltningen av midlene fra Energifondet for perioden 2021-2025. Norsk Industri har innhentet synspunkter fra ulike bransjer om hvordan dagens avtale fungerer og hva de mener er viktige endringer, særlig med tanke på prosjekter som ikke lar seg realisere innenfor rammen av dagens Enova-avtale.

Enova er og har vært et av de viktigste virkemidlene for norske industribedrifter i deres arbeid med å effektivisere energibruk og ta i bruk ny klimateknologi. De behandler i stor grad søknader løpende og oppleves som en kundevennlig og løsningsorientert virkemiddelaktør. Enova tilbyr risikoavlastning som bidrar til en fremtidsrettet og konkurransedyktig industri som vi er helt avhengig av for å nå klimamålene Norge har satt seg.

Skal Enova opprettholde sin industrinære profil, ser vi imidlertid behov for endringer i mandatet. Blant annet må mandatet innrettes slik at det kunstige skillet mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp oppheves. Fjerning av CO2-utslipp raskt er viktigere enn noensinne, og i tråd med anbefalingene fra Klimakur 2030.

Den nye innretningen vi ber om er ytterligere aktualisert i dagens krisesituasjon. Derfor bør regjeringen se på mulighetene for å gjennomføre endringer også i inneværende periode. Selv om våre innspill ikke direkte kan knyttes direkte til håndtering av Covid-19, er disse grepene nødvendig for å komme raskt i gang under og etter "krisen".

EUs Green Deal skal gjennomføres og flere land er godt i gang med å posisjonere egen industri slik at den kommer forsterket ut av krisen. Det er nå en god anledning å bruke virkemidler strategisk slik at industrien blir enda bedre posisjonert til å nå klimamålene raskere, samtidig som verdiskapingen økes.

Vi ønsker:
  • Norsk Industri ber blant annet om at Enova sørger for at søknader behandles løpende i alle programmene som retter seg mot industrien og at de er mer fleksible på hvilke prosjekter som kan støttes, slik at vi unngår at gode tiltak "faller mellom stoler".
  • Videre bør myndighetene sørge for at Enova har midler for å gjennomføre raske tiltak der kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp vurderes likt.
  • Det gode samarbeidet med de andre virkemiddelaktørene må fortsette og videreutvikles. Etablering av et Pilot S-program for sirkulær økonomi, etter modell fra Pilot E-ordningen er også blant tiltakene vi foreslår i den nye situasjonsanalysen.

> Les hele innspillet til Klima- og miljødepartementet om nytt Enovamandat her

> Norsk Industris oppdaterte situasjonsanalyse kan dere lese her