Tredje samling for "Samarbeidsforum for havvind"

To personer foran et lerrett under et møte

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland og statssekretær Elisabeth Sæther (OED) deltok på møte i Samarbeidsforum for havvind 22. november 2022. Foto: Norsk Industri

Olje- og energiministerens "Samarbeidsforum for havvind" var samlet i Næringslivets hus tirsdag 22. november. På agendaen sto de tre temaområdene Sameksistens, Industri- og teknologiutvikling og Infrastruktur og nett.

Det var en fullsatt sal med inviterte personer fra industrien, akademia, organisasjonene, relevante institutter og representanter fra departementene Olje- og energidepartementet (OED) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som fikk statusrapport på de tre temaområdene. Disse temaområdene er det arbeidet aktivt med siden i sommer. Olje- og energiminister Terje Aasland innledet og modererte hele møtet med stødig hånd.

Innledningsvis redegjorde Norsk Industri ved Knut Erik Steen om det omfattende arbeidet i prosjektet "Leveransemodeller for havvind" som har blitt gjennomført av Norsk Industri de siste to årene. Rapportene gir stor innsikt og kunnskap om havvindnæringen sett fra et norsk ståsted. 

Knut Erik Steen orienterte så om "Entry-programmet" for havvind som nå rulles ut kysten rundt. Entry-programmet er utviklet av Norsk Industri i samarbeid med Innovasjon Norge, NORWEP, Eksfin og klyngene, og består av en rekke moduler opplæringsmoduler og samlinger. Innovasjon Norge er ansvarlig for opplegget.

Sameksistens

Den første arbeidsgruppa "Sameksistens", som er ledet av statssekretær Elisabeth Sæther (OED) og Vidar Ulrichsen (NFD), har kommet godt i gang. Gode prosesser og samlinger er gjennomført og flere blir gjennomført fremover med de ulike organisasjonene som har engasjement i eller blir påvirket av havvindutbygging på norsk sokkel. Sæther redegjorde for det viktige arbeidet som har vært gjort så langt med gode prosesser for alle som blir involvert eller påvirket.

Industri- og teknologiutvikling

Arbeidsgruppe 2, som ledes av Norsk Industri, har tittelen "Industri- og teknologiutvikling". Bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri innledet på dette temaområdet og følgende personer orienterte om det omfattende arbeidet som pågår i tre underliggende grupper:

  • Industriutvikling og leverandørkjeder
    • Ledet av Stine Vethe, Aker Solutions
  • Internasjonalisering og eksport
    • Ledet av John Avaldnes, Nasjonalt Eksportråd
  • Forskning, teknologiutvikling og kompetanse
    • Ledet avJohn Olav Tande, FME Northwind

Sekretariatfunksjonen for dette arbeidet ivaretas av Yngve Børstad og Knut Erik Steen i Norsk Industri.

Arbeidsgruppene er bemannet med representanter fra leverandører, utbyggere, akademia, organisasjonene og relevante institutter. Det har vært stor interesse for å delta i arbeidsgruppene, alle kan dessverre ikke bli representert, men alle tre arbeidsgrupper kommer til å arrangere åpne møter og workshops hvor alle interesserte kan få delta.

Infrastruktur og nett

Den tredje arbeidsgruppa er "Infrastruktur og nett" som blir ledet av Statnett. Håkon Borgen fra Statnett orienterte om det omfattende arbeidet som er blitt gjennomført frem til nå, ca. 40 små og store møter har blitt avholdt med industrien og interessenter. Tilknytningsalternativer, utbyggingsansvar og drift av anleggene fra henholdsvis Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord er grundig drøftet. Blant annet har det vært intervjuer av sentrale leverandører for å kartlegge leverandørindustriens syn på hva som trengs for stor satsing på infrastruktur og nett.

Fra Norsk Industri sitter Ole Børge Yttredal i Arbeidsgruppe 3 og Hans Petter Bøe Rebo i sekretariatet.

> Last ned presentasjon fra arbeidsgruppe 3

Norsk Industri setter stor pris på dette initiativet fra OED, og tror Samarbeidsforumet for havvind vil være et viktig element i å nå de ambisjoner Norge har etablert for sin havvindsatsing.

> Les mer her og last ned presentasjonene (regjeringen.no)