Norsk Industri

Innhold

Avtaler - energi, klima og miljø

Norsk Industri har inngått avtale med Enova for å stimulere til økt energieffektivisering i industribedrifter. Det er også inngått en rekke avtaler med norske myndigheter om reduksjon i klimagassutslipp og luftforurensning. Avtalene baserer seg på at industrien selv gjør tiltak der det er mest hensiktsmessig teknologisk og økonomisk og på den måten sikrer at utslipp ikke overstiger fremforhandlet utslippsnivå.

Eksisterende avtaler

Enovaavtalen

Norsk Industri og Enova samarbeider med målsetting om mer effektiv energibruk i norsk industri, økt bruk av fornybare energikilder og anvendelse av klimateknologi. Samarbeidet skal identifisere hva Norsk Industri og Enova kan realisere raskere og bedre i fellesskap enn hver for seg. Gjennom årlige handlingsplaner skal det gjennomføres aktiviteter som øker kunnskaps- og ambisjonsnivået knyttet til klimateknologi, effektiv energibruk og energiomlegging hos de aktuelle industribedriftene, herunder kunnskap om Enovas programmer og kunnskapoppbygging hos Enova om bedriftenes potensialer, forutsetninger og behov.

> Last ned Enova-avtalen her

SO2-avtalen

I 2001 ble industrien og Miljøverndepartementet enige om en avtale for å redusere SO2-utslippene fra prosessindustrien i Norge.

Avtalen hadde 2010 som målår – samme år som Göteborgprotokollen strakk seg til. Industrien slapp ut mindre enn utslippstaket og oppfylte dermed avtalen. Siden har industri og myndigheter blitt enige om en avtale for periodene 2011-2014 og for 2014-2018. Göteborgprotokollen ble revidert i 2012 og har 2020 som målår.

SO2 fører til sur nedbør, og dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. 2/3 av de norske SO2-utslippene kommer fra prosessindustri. Fra industrien kan SO2-utslippene reduseres ved å montere renseutstyr.

Bedriftene som er omfattet av SO2-avtalen hører til følgende bransjer:

  • raffineri
  • karbid
  • mineralsk
  • aluminium
  • ferrolegeringer
Støtte til tiltak

Disse bedriftene kan søke om støtte til tiltak fra Miljøfondet for tiltak som reduserer SO2-utslippene. Tiltakene støttes i miljø- og kostnadsriktig rekkefølge.

> Gå til miljofondet.no

NOx-avtalen

21. februar 2008 stiftet Norsk Industri og 13 andre næringsorganisasjoner Næringslivets NOx-fond, etter en avtale med Miljøverndepartementet om reduksjon i NOx-utslippene.

Første avtaleperiode løp fra 2008 til 2010, med mål om å redusere de årlige utslippene med 18 000 tonn. I april 2012 ble det klart at målene i avtalen ble oppfylt. Det ble i 2010 inngått en ny avtale for perioden 2011-2017 med mål om ytterligere reduksjon på 16 000 tonn. Målet for 2011 er oppnådd.

NOx (nitrogenoksider) er avgasser som fører til sur nedbør og gir økt konsentrasjon av bakkenært ozon. NOx dannes ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsproessene eller montering av renseutstyr. Utslippsreduksjonene som følger av avtalene vil først og fremst gjelde for skipstrafikken og fiskeflåten, men også for fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore.

Bedrifter som er tilsluttet Miljøavtalen om NOx kan søke om støtte til tiltak for å redusere sine utslipp. Alle bedrifter som er avgiftspliktig for utslipp av NOx kan slutte seg til Miljøavtalene, og kan søke om støtte til tiltak. Bedrifter med prosessutslipp er ikke avgiftspliktige, men kan allikevel søke om støtte til tiltak.

> Gå til Næringslivets NOx-fond

> Se tidligere klimaavtaler