Kontrakter og standarder

Norsk Industri jobber for kostnadsreduksjoner, forenkling og økt effektivitet på bransjenivå. Kontrakter og standarder er to områder med stort potensiale, og bedriftene og Norsk Industri jobber meget aktivt innen begge områder.

Kontrakter

I 2014 og 2015 ble samtlige av de klassiske "standardkontraktene" reforhandlet og utgitt på nytt. Dette gjelder Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF) og Norsk Totalkontrakt (NTK). Kontaktene ble forhandlet gjennom et Forhandlingsutvalg, der oljeselskapene og leverandørbedriftene hadde hvert sitt forhandlings-team.

Det vises til avtalen om standardkontrakter fra 2012, der mandatet for standardkontraktstyret og forhandlingsutvalg er gitt.

Det ble i 2016 gjennomført seminarer og kurs for å gjøre standardkontraktene kjent og å øke bruken av disse. De dekker både nybygg, modifikasjon og fabrikasjon.

> Her finner du kontraktene NF og NTK samt presentasjoner 

Standardkontraktstyret (SKS)

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Henrik Inadomi, Aker Solutions
 • Liv Runi Syvertsen, Aibel
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri (sekretariat)

Fra operatørsiden:

 • Olav Hustad, Equinor
 • Aksel Luhr, Vår Energi
 • Espen Hanstad, AkerBP
 • Øystein Joranger, Offshore Norge (sekretariat)

Observatører:

 • Olav Lie, LO
 • Erlend Vasshus, Norges Rederiforbund

Oppmann:

 • Knut Kaasen, Universitet i Oslo
 • Sondre Dyrdal , Wiersholm / UiO

Juridisk Forum og mandat

 • Henrik Inadomi, Aker Solutions (leder)
 • Tomas Bille, TechnipFMC (nestleder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Torbjørn Hervik, Rosenberg WorleyParsons
 • Haakon Opperud, ABB
 • Tone Kaasen, IKM
 • Matthias Geiger, Siemens Energy
 • Ann Helene Berg, Moreld Apply
 • Silje Edvardsen, Nexans Norway
 • Gipsy-Ann Helsvig, Wood
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Runar Rugtvedt / Knut Erik Steen, Norsk Industri

> Mandat for forumet

 

 

Juridisk Forum består av de sentrale juristene hos medlemsbedriftene, og fungerer som rådgiver i arbeidet med standardkontrakter og innkjøpsbetingelser. 

Den siste kontrakten ble annonsert i januar i 2017, og er de såkalte Norske innkjøpsbetingelser 2016 (NIB). Disse bruker prinsipper og betingelser fra standardkontraktene videre i leverandørkjeden. Dette gjør at vilkår for hele leverandørkjeden kan standardiseres, noe som vil bidra til en enda mer konkurransedyktig norsk sokkel. Videre vil en oppnå gjennomgående standardisering og forutsigbar risikohåndtering i hele verdikjeden. Dette får betydning for langt større transaksjonsvolumer enn det man tidligere har klart å fange opp, noe som gir et stort potensial. 

> Her finner du NIB - Norske innkjøpsbetingelser

Forutsetningen for at NIB 16 skal brukes, og forløse de store standardiseringseffektene, er at de nye standardkontraktene benyttes og brukes lojalt av operatørene. Dette må deretter følges opp av både hovedleverandørene og oljeselskapene når de setter sine rammeavtaler og kjøper inn utstyr og annet som skal inngå i utbyggings- og modifikasjonsprosjektene på sokkelen. NIB 16 gir også en modell for å tilpasse NTK 15 eller NF 15 der underleverandøren skal levere en totalleveranse eller et fabrikasjonsoppdrag.

> Vi vil annonsere kursing og opplæring her

 
Standarder

Norsk Industri er en av eierne av NORSOK-standardene, og beskrivelse av hva det innebærer er gitt i Eieravtalen og Oppdragsavtalen med Standard Norge. Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund er også eiere.

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Anskar Resaland, TechnipFMC
 • Svein Løvås, IKM
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleums-standardisering

Standardiseringsarbeidet organiseres av Standard Norge gjennom sektorstyret petroleum. Der er det tre bedriftsrepresentanter fra leverandørindustrien.

Selve utviklingen av standarder skjer i ekspertgrupper der bedriftene er representert, og denne dugnadsinnsatsen er verdsatt til nærmere 50 MNOK per år.

I 2016 ble prosjekt NORSOK-analyse gjennomført, der en anbefaling ble gitt for samtlige av standardene. Målene for gjennomgangen og videre arbeid med standarder er:

 • Øke bruken av internasjonale standarder
 • Redusere bruken av særnorske krav
 • Redusere behovet for selskapsspesifikke krav
 • Sikre at standarder representerer kostnadseffektive løsninger
 • Bidra til å styrke konkurranseevnen for norsk kontinentalsokkel
 • Sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå
> Her finner du NORSOK-analyse - rapport og presentasjon

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!