Energi- og klimapolitiske virkemidler

Norske industribedrifter skal være verdensledende på klima og miljø, samtidig som verdiskapingen øker. Tilgangen på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Virkemiddelapparatet har opp gjennom årene bidratt til å utløse store utslippsreduksjoner og teknologiutvikling langt utover det virksomhetene har fått i støtte. Denne type målrettet samarbeid må vi styrke i årene fremover. Risikoavlastning fra virkemiddelappartet bidrar til en fremtidsrettet og konkurransedyktig industri som vi er helt avhengig av for å nå klima- og miljømålene Norge har satt seg.

  1. Etterlyser grønn industriavtale

    En intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030. Sluttrapporten fra Prosess21 etterlyser en forpliktende avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene om grønn industrivekst og klimagassreduksjon.

Industriprosjekter som tar Norge videre

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Portrett av Jeanette Iren Moen
  • Jeanette Iren Moen
  • Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima
  • Pressebilder