Innspill til ny styringsavtale med Enova

Mann på scene

Direktør Ole Børge Yttredal på Klima- og miljødepartementets innspillsmøte om ny styringsavtale med Enova 18. april 2024. Foto: Norsk Industri

Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel for regjeringen, og fra 2025 skal det inngås en ny fireårig styringsavtale med Enova. 18. april inviterte Klima- og miljødepartementet bedrifter og organisasjoner til innspillsmøte.

Enova er en viktig støttespiller for industrien og bidrar med helt nødvendig risikoavlastning for en industri som er navet i den grønne omstillingen. Økt produksjon av fornybar energi og energieffektivisering er nødvendig for å realisere raske kutt i klimagassutslipp og for å sikre kraft til industriell vekst og elektrifisering i alle deler av samfunnet. Omstillingen går raskere enn noensinne og vi må ha et virkemiddelapparat som er tilpasset dette og som gir den nødvendige avlastningen både på kort og lang sikt. De ulike delene av virkemiddelapparatet må være komplementære.

– Enovas mandat må skille seg fra Forskningsrådets oppdrag ved at de må støtte tiltak som på kort sikt kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp eller bedret energiintensitet. Det må være endringsvilje tilpasset behovene, og dersom det blir behov for justeringer i mandatet må det kunne gjøres raskt, også innenfor denne perioden, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi og miljø i Norsk Industri, som holdt innlegg i møtet.

Viktige nye elementer i den nye styringsavtalen for 2025-2028:

  1. Støtte også energieffektiviseringstiltak med moden teknologi.
  2. Oppheve skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor for støtte til klimatiltak og energieffektiviseringstiltak.
  3. En fleksibel avtale som raskt vil kunne la seg endre ved endrede behov for risikoavlastning.
  4. Sirkulærøkonomi - bidra til grønn omstilling, f.eks. gjennom mer effektiv ressursutnyttelse og økt resirkulering.

Et 40-talls aktører ga sine innspill til departementet på møtet. Norsk Industri vil sende skriftlig innspill til KLD innen fristen 3. mai.