Hydrogen og havvind videreutvikler Norge som en ledende energinasjon

Publisert

To delrapporter om hydrogen og havvind fra arbeidsutvalget "Fornybar Energi til havs" er nå klare.

Verdens energisystemer er i endring. I siste rapport fra IEA kan vi blant annet lese at "vi går inn i et kritisk tiår for å akselerere overgangen til ren energi og reversere klimautslippene»". Både havvind og hydrogen har potensiale til å bli betydelige deler av verdens grønne energikilder, og bidra til at verden når målene i Parisavtalen. Norge har naturgitte fordeler, kunnskap og kompetanse til å ta en ledende posisjon i utviklingen.

Arbeidsutvalget "Fornybar energi til havs" har jobbet med hvordan Norge skal ivareta sin posisjon som energinasjon i en verden som i fremtiden vil etterspørre stadig mer fornybar energi og teknologi. En bred nasjonal satsing på havvind kan være ett av svarene på dette spørsmålet. Storstilt bruk av hydrogen som energibærer er et annet.

– En nasjonal satsing på havvind representerer en mulighet for Norge til å utvikle en sterk leverandørindustri og samtidig beholde posisjonen som energinasjon i en verden som etterspør mer fornybar energi og teknologi, sier Geir Ove Karlsen, SVP Operations and Government Affairs fra Aker Offshore Wind, som leder arbeidsutvalget.

Bred deltakelse i arbeidsgruppene

Rapportene "Rammeverk for havvind" og "Hydrogen" har blitt utarbeidet gjennom temagrupper, med svært aktiv deltagelse av medlemsbedrifter hos Norsk Industri, men også i dialog med sentrale bedrifter og aktører utenfor medlemsmassen.

Hydrogen-gruppa har vært ledet av Jørn Lindtvedt, business manager hos TechnipFMC.

– Verden har i 2020 sett en eksplosiv økning i oppmerksomheten hydrogen bør ha i avkarboniseringen av ulike sektorer. Dette manifesteres i langsiktige strategier og veikart for verdensledende industribedrifter, og i form av nasjonale handlingsplaner, sier Lindtvedt.

– Det har vært motiverende å lede arbeidet med å definere hvilke muligheter Norge og norsk leverandørindustri kan spille i den fremvoksende hydrogen-industrien. Utvalgets medlemmer har vært bredt sammensatt, og perspektivene i diskusjonene gir all grunn til optimisme rundt Norge sine muligheter til å erstatte fremtidige fall innen olje og gass med aktivitet innen fornybar energi og hydrogen.

Arbeidsgruppen for "Rammeverk for havvind" har vært ledet av Martin Kjäll-Ohlsson, Vice President for Offshore Power hos ABB.

– Industrien er klar. Nå trenger vi rammevilkår som raskt mobiliserer til det grønne skiftet og som kan tiltrekke investeringer til norsk sokkel i global konkurranse med andre land, sier Kjäll-Ohlsson.

Et betydelig arbeid har vært lagt ned, og Norsk Industri takker alle bidragsytere for kjempegod innsats! Rapportene vil nå bli presentert i møter med myndigheter og industrien. Arbeidet med offshore vind fortsetter med stor hastighet gjennom Arbeidsutvalget og gjennom prosjektet om "Leveransemodeller til offshore vind".