Regjeringen vil skjerpe reglene for innleie

Publisert

Fredrikstad: Foto: Sven Erik Knoff / Norsk Industri

Foto: Sven Erik Knoff / Norsk Industri.

Regjeringen vil stramme inn adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Dette medfører utfordringer for industrien.

For industrien er det avgjørende at oppdrag må kunne utføres i Norge. For å få til dette er bedriftene helt avhengige av å kunne leie inn arbeidskraft. Norsk Industri har sendt inn høringsinnspill til departementet, og vil følge opp saken når den skal behandles i Stortinget.

> Les vårt innspill (regjeringen.no)

Regjeringen foreslår følgende i den nye proposisjonen:

  • Adgang til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter foreslås opphevet.
    • Regjeringen foreslår å gi Arbeids- og inkluderingsdepartementet en avgrenset mulighet til å forskriftsfeste unntak (blant annet for «spesialkompetanse»).
  • Det foreslås at rett til fast ansettelse inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år uavhengig av innleiegrunnlag. Gjelder også etter avtale med de tillitsvalgte.
  • Grensen mellom innleie og entreprise er regulert i forslag til ny lovbestemmelse der momenter for avveiningen fremgår
  • Regjeringen foreslår å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak. Nærmere regler fastsettes ved forskrift.

Departementet vil fastsette forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det vil også bli gitt overgangsordninger.

Ikrafttredelse og overgangsregler

Regjeringen skriver i proposisjonen:

"Departementet foreslår at endringsloven settes i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023.

Flere av forslagene i proposisjonen kan etter departementets syn få konsekvenser for virksomhetenes organisering og bemanning, herunder at det kan være behov for å innrette bemanningen på ny måte. For å unngå for store økonomiske konsekvenser, vurderer departementet at det for enkelte av forslagene kan være behov for overgangsregler og/eller at forslagene i lovproposisjonen settes i kraft til forskjellig tid.

Når det gjelder opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, viser departementet til at forslaget innebærer forholdsvis store endringer i innleieregelverket som vil kunne få konsekvenser for virksomhetenes organisering og bemanning. Departementet vurderer derfor at det er behov for en overgangsregel for allerede bindende kontrakter som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.

Departementet vil også vurdere behovet for overgangsregler knyttet til de øvrige forslagene.

Når det gjelder forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området, viser departementet til punkt 6.4.2."

Les mer: 

> Gå til proposisjonen (regjeringen.no)

> Les regjeringens pressemelding (regjeringen.no)

Flere saker om innleie: