Varsel om plassfratredelse for bedrifter bundet av elektrokjemisk overenskomst

Publisert

11.-12. august avholdes mekling mellom Norsk Industri og Industri Energi på Overenskomst for elektrokjemisk industri.

I varsel om plassfratredelse fremgår det hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem. Bedrifter som er omfattet av plassfratredelsen har fått e-post om dette.

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 12. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik med virkning fra arbeidstidens start mandag morgen 15. august for de bedriftene som er omfattet av plassfratredelsen.

Plassfratredelsen omfatter i første omgang ti bedrifter som er bundet av Overenskomst for elektrokjemisk industri. Hver bedrift må sjekke listen under for å se på antall som er tatt ut og på hvilke lokasjoner.

Dersom bedrift/avdeling ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet. Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

> Last ned oversikt over bedrifter som er omfattet

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Industri Energi og omfattet av Overenskomst for elektrokjemisk industri. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet.

Nedkjøringsavtaler

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en "nedkjøringsavtale". Avtalen skal regulere forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, samt arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

> Les mer her (norskindustri.no)

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (arbinn.no)

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her (norskindustri.no)

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her (norskindustri.no)

Har du spørsmål?

> Gå til vår side med spørsmål og svar (norskindustri.no)

Finner du ikke svar på spørsmålet i lenken over kan du sende ditt spørsmål til tariff@norskindustri.no.