Nedkjøringsavtaler

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en "nedkjøringsavtale". Avtalen skal regulere forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, samt arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

Dette gjelder for eksempel arbeidsoppgaver som er nødvendig av hensyn til en forsvarlig avslutning og gjenopptaking av driften. Slike avtaler er vanlige i prosessindustrien hvor det tar tid å stoppe produksjonen ved for eksempel et smelteverk. Bedriftsledelsen og tillitsvalgte kan også inngå forhåndsavtale om å utføre arbeidsoppgaver som er nødvendige for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

Slike avtaler skal godkjennes av forbundet og Norsk Industri.

NB: Vær oppmerksom på at uorganiserte har rett og plikt til å arbeide under streik, og skal ikke omfattes av nedkjøringsavtaler.

Fremgangsmåte

Søknaden må sendes inn i god tid før tariffavtalens utløp. Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer.
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig.
  • Varigheten av nedkjøringen.

Se forøvrig Hovedavtalen §3-3.

Avtalen sendes til Norsk Industri via vårt henvendelsessystem. Har du spørsmål kan de også sendes hit.

Les også: Dispensasjon fra streik