Norsk Industri

Innhold

Nedkjøringsavtaler

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før streiken kan inngå avtale om at visse arbeidsoppgaver kan utføres etter at streiken er et faktum, ofte omtalt som "nedkjøringsavtaler".

Dette gjelder for eksempel arbeidsoppgaver som er nødvendig av hensyn til en forsvarlig avslutning og gjenopptaking av driften. Slike avtaler er vanlige i prosessindustrien hvor det tar tid å stoppe produksjonen ved for eksempel et smelteverk. Bedriftsledelsen og tillitsvalgte kan også inngå forhåndsavtale om å utføre arbeidsoppgaver som er nødvendige for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

Slike avtaler skal godkjennes av forbundet og landsforeningen.

Fremgangsmåte:
  • Avtalen sendes til Norsk Industri via dispensasjon@norskindustri.no.
  • Avtalen bør opplyse om hvilken tariffavtale/avtaleområde den gjelder, ha opplysninger om arbeidssted, arbeidsoppgaver, eventuelt hvilke navngitte personer det søkes for, samt varigheten av nedkjøringen.
  • Norsk Industri behandler søknaden i et eget dispensasjonsutvalg og avgjør om avtalen skal fremmes overfor motparten.

Avtalene kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum. Det vil da ta et minst par timer før man får tilbakemelding.