Norsk Industri

Innhold

Dispensasjon fra streik

Hensikten med streik er å ramme bedriften økonomisk. Det er svært strenge krav for å innvilge eventuelle søknader om dispensasjon fra streiken. Kun dersom det er fare for liv eller helse eller betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom de sentrale partene er enige. Dette innebærer at en søknad først må godkjennes av Norsk Industri, og deretter av Fellesforbundet. En anbefaling fra tillitsvalgte og/eller bedrift er ikke bindende for de sentrale parter.

NB: Det vil ikke bli gitt dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken.

Søknaden skal begrunnes og inneholde følgende opplysninger:
  • Overenskomstens navn og/eller nummer.
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for.
  • Begrunn hvorfor det er kritisk at aktuelle arbeidstakere må møte på jobb.
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet).
Vær oppmerksom på følgende:
  • Søknader som ikke følger retningslinjene vil ikke bli behandlet.
  • Søknadene kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum.
Søknader sendes til:

Søknaden sendes på e-post til Norsk Industri, tariff2020@norskindustri.no. Har du spørsmål kan de også sendes til denne adressen.

Les også: Nedkjøringsavtaler