Norsk Industri

Innhold

Dispensasjonssøknader

Informasjon om dispensasjon fra en eventuell streik ved fare for liv og helse og betydelig materiell skade, gis her.

For enkelte bedrifter kan det søkes om dispensasjon, men dispensasjon fra en konflikt gis bare unntaksvis og i helt spesielle tilfeller:

  • Avverge fare for liv og helse (mennesker og dyr)
  • Avverge betydelig materiell skade

Det gis vanligvis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller konkurransevridning.

Fremgangsmåte:
  • En godt begrunnet søknad skal sendes skriftlig til Norsk Industri gjennom dispensasjon@norskindustri.no.
  • Den må opplyse om hvilken tariffavtale/avtaleområde søknaden gjelder, ha opplysninger om arbeidssted, arbeidsoppgaver, eventuelt hvilke navngitte personer det søkes dispensasjon for, samt varigheten av dispensasjonen.
  • Norsk Industri behandler søknaden i et eget dispensasjonsutvalg og avgjør om søknaden skal fremmes overfor motparten.

Søknadene kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum.