Dispensasjon fra streik

Hensikten med streik er å ramme bedriften økonomisk. Det er svært strenge krav for å innvilge eventuelle søknader om dispensasjon fra streiken. Kun dersom det er fare for liv eller helse eller betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom de sentrale partene (i hovedoppgjør Norsk Industri og Fellesforbundet, i mellomgjør NHO og LO/YS) er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte og/eller bedrift er ikke bindende for de sentrale parter.

NB: Det vil ikke bli gitt dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken.

Søknaden skal begrunnes og inneholde følgende opplysninger:
  • Overenskomstens navn og/eller nummer.
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for.
  • Begrunn hvorfor det er kritisk at aktuelle arbeidstakere må møte på jobb.
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet).
Vær oppmerksom på følgende:
  • Søknader som ikke følger retningslinjene vil ikke bli behandlet.
Slik gjør du:

Søknadene skal fylles inn i dette søknadsdokumentet og sendes til Norsk Industri via vårt henvendelsesskjema. Har du spørsmål kan de også sendes hit.

Les også: Nedkjøringsavtaler