Norsk Industri

Innhold

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom de sentrale partene er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte og/eller bedrift er ikke bindende for de sentrale parter.

NB: Det vil ikke bli gitt dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken.

Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer.
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig.
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet).

Søknaden sendes på e-post til Norsk Industri, tariff2020@norskindustri.no.

Søknadene kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum.

Les også: Nedkjøringsavtaler