Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

Norsk tekst

De varsles herved om at det er varslet streik i industrien fra (…) dato. Denne streik er i henhold til art. … (nr.) i kontrakt av …..(dato) mellom oss force majeure som fritar oss fra våre forpliktelser så lenge vi hindres av streiken. De vil bli underrettet straks streiken ikke lenger har slik virkning.

> Mer informasjon om force majeure

Text in English

You are hereby informed that there has been called a strike in the industry as from … (date) according to art. … (no) in the contract dated …..(date) between us, the strike is a force majeure that relieves us of our contractual obligations as long as it prevents our fulfilment of our obligations. You will be informed immediately when this no longer is the case.

> Download more information regarding force majeure