Streik i prosessindustrien

Publisert

Meklingsoppstart for Overenskomst for elektrokjemisk industri 11. august 2022. Delegasjonene ledes av adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Foto: Norsk Industri

Foto: Norsk Industri

Etter å ha meklet på overtid ble det lørdag 13. august 2022 klart at partene ikke klarte å komme til enighet i meklingen på Overenskomst for elektrokjemisk industri. Dermed går ti bedrifter ut i streik fra arbeidstidens start mandag 15. august 2022.

– Dette er ikke det utfallet vi ønsket, men det har vært en krevende forhandlingssituasjon, der Industri Energi har fremmet flere svært prinsipielle krav som blant annet omfatter rett til å iverksette aksjoner lokalt dersom det ikke oppnås enighet i de lokale lønnsforhandlingene, redusert ukentlig arbeidstid, tariffestede bestemmelser om tjenestepensjon, ny modell for lavlønnstillegg, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Bakgrunnen for kravet om aksjoner ved lokale forhandlinger er en påstand om at det ikke gjennomføres reelle forhandlinger i bedriftene. Det vanlige i Norge er at lønnsforhandlingene på bedriften skjer ved at partene blir enige, uten at arbeidstakerne har mulighet til å aksjonere hvis bedriften og de tillitsvalgte ikke blir enige. Det er en styrke ved den norske modellen at det er fredsplikt lokalt når de sentrale tariffoppgjørene er ferdigforhandlet. Dette er også en modell som fungerer godt, og i privat sektor kommer over to tredjedeler av lønnsveksten gjennom lokale forhandlinger. I bransjen som er omfattet av elektrokjemisk overenskomst har de lang tradisjon for lokale forhandlinger, og dette systemet fungerer godt også her.

– Etter vårt syn rammer denne streiken en viktig del av norsk næringsliv i en svært krevende tid. Våre bedrifter kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen som motparten framstiller. Å blant annet påføre våre medlemsbedrifter en årlig risiko for lokale sanksjoner, kunne vi naturligvis ikke akseptere, sier Lier-Hansen.

Streikeuttaket som gjelder fra arbeidstidens start mandag 15. august omfatter følgende bedrifter:

  • Boliden Odda AS
  • Elkem ASA Salten Verk
  • Elkem ASA Rana
  • Elkem ASA Thamshavn
  • Eramet Norway AS avd. Sauda
  • Elkem Carbon AS avd. Carbon
  • Glencore Nikkelverk AS
  • Wacker Chemicals Norway AS
  • Washington Mills AS
  • Aartun Transport Avd. Smelteverket AS (tilsl. avd.)

Streiken kan trappes opp fra Industri Energi.

Mer info

Nedkjøringsavtaler

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en "nedkjøringsavtale". Avtalen skal regulere forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, samt arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

> Les mer her (norskindustri.no)

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer?

Her finner du de viktigste tingene som bedriftene må vite om streik og arbeid under streik.

> Les mer her (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her (norskindustri.no)

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her (norskindustri.no)

Har du spørsmål?

> Gå til vår side med spørsmål og svar (norskindustri.no)

Finner du ikke svar på spørsmålet i lenkene over kan du sende ditt spørsmål til tariff@norskindustri.no eller ringe vår advokatvakt på tlf. 23088888.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797