Ytre miljø

Norske industribedrifter etterlever et strengt miljøregelverk. Forurensningsloven, produktkontrolloven, mineralloven, plan- og bygningsloven forurensningsforskriften, avfallsforskriften, vannforskriften og internkontrollforskriften er bare noen av de regelverkene industrien må forholde seg til i sin virksomhet. Mange industribedrifter har også egen utslippstillatelse fra Miljødirektoratet eller fylkesmannen, med vilkår for hvilke utslipp som tillates.

Samarbeid med medlemsbedrifter

Norsk Industri bistår medlemsbedriftene, både med å forstå gjeldende lover og forskrifter og med å påvirke utviklingen av nye rammebetingelser, slik at industriens behov blir ivaretatt. Dette skjer i nært samarbeid med medlemsbedriftene, da erfaringer fra daglig drift er avgjørende for å kunne formidle til myndigheter og andre beslutningstakere hvordan miljøregelverket påvirker industrien.

Norsk Industri og Miljødirektoratet arrangerer årlig et eget miljøforum for industribedriftene.

Norge og EU

Miljøregler som berører industrien utvikles i stadig større grad i EU. Utslippskrav for ulike industrisektorer harmoniseres gjennom industriutslippsdirektivet, vanndirektivet danner utgangspunkt for den norske vannforskriften og norske kjemikalieregler er harmonisert med EUs REACH-forordning, CLP-forordning og biocid-forordning. Det samme gjelder avfallsområdet der EUs direktiver gir føringer på det norske regelverket. Definisjonene av farlig avfall harmoniseres også i EU.

For eksempel vil EUs pakke for sirkulær økonomi kunne få betydning for rammebetingelser knyttet til ressurseffektivitet, ressursutnyttelse av avfall og biprodukter og utvikling av miljøriktige produkter.

Norsk Industri deltar i over 20 forskjellige bransjeorganisasjoner i Brussel, og spiller inn norske synspunkter til regelverksutviklingen i Europa. Norsk Industri samarbeider med NHOs Brusselkontor og har også egne kontaktpunkter mot EU-systemet, for å formidle erfaringer fra våre medlemmer.

> Miljøpolitisk utvalg

> Utvalg for gjenvinning

Avtaler

Norsk Industri har  inngått en rekke avtaler med norske myndigheter om reduksjon i klimagassutslipp og luftforurensning, samt energieffektivisering. Avtalene baserer seg på at industrien selv gjør tiltak der det er mest hensiktsmessig teknologisk og økonomisk og på den måten sikrer at utslipp ikke overstiger fremforhandlet utslippsnivå.

> Avtaler - energi, klima og miljø