Utvalg for gjenvinning

Utvalg for gjenvinning er et rådgivende utvalg som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt i Norsk Industris arbeid.

Utvalgets mandat besluttes, og leder oppnevnes, av styret i Norsk Industri etter forslag fra administrasjonen.

Utvalget skal gjenspeile bransjens mangfold ved at alle materialslag og sektorer innenfor gjenvinning er representert. Utvalget har møter etter behov og kan nedsette arbeidsgrupper for aktuelle saker. Utvalget velger selv saker som er relevante og vurderer innenfor rammen av mandatet saker som bør rapporteres til administrasjonen.

Administrasjonen bestemmer hensiktsmessig sekretariatsbistand for utvalget.

Utvalg for gjenvinning har følgende mandat
 • Utvalg for gjenvinning skal være en faglig, politisk støtte og et rådgivende organ for administrasjonen i Norsk Industri i spørsmål som berører gjenvinningsbransjen.
 • Utvalgets skal bistå administrasjonen i å kartlegge medlemmenes syn, interesser og muligheter for økt gjenvinning og håndtering av avfall.
 • Utvalget skal videre bidra til at Norsk Industri kan arbeide for at gjenvinning og avfallshåndtering utvikles næringspolitisk til en viktig industribransje.
 • Utvalget skal koordinere sin virksomhet med andre relevante utvalg i Norsk Industri.

Utvalgets leder velges i utgangspunktet for 2 år.

Medlemmer av utvalget
 • Jon Lille-Schulstad, Ragn-Sells AS (leder og medlem i arbeidsutvalget)
 • Runa Opdal Kerr, Norsk Gjenvinning Norge AS (medlem i arbeidsutvalget)
 • Frederik Eide Aass, Stena Recycling AS (medlem i arbeidsutvalget)
 • Hanne Heide Krüger, Franzefoss AS (medlem i arbeidsutvalget)
 • Andreas Lindström, Norsk Gjenvinning AS
 • Peter Kaiser, Franzefoss AS
 • Ragnhild Borchgrevink, Stena Recycling AS
 • Jarle Haugedal, Heidelberg Materials Miljø AS
 • Anders Mjaaland, Østbø AS
 • Are Lorentsen, Perpetuum AS
 • Tove Stuhr Sjøblom, NOAH AS
 • Tom Johansen, NOAH AS
 • Christine Lervik Palm, SAR AS
 • Karen Aanestad, SAR AS

Arbeidsutvalget er etablert for å bistå administrasjonen ved forberedelse av saksdokumenter til utvalget. I tillegg skal arbeidsutvalget fungere som en faglig og politisk støtte for administrasjonen i Norsk Industri i saker som berører gjenvinningsbransjen, dersom det er unødig omfattende å involvere hele utvalget. Arbeidsutvalget vil normalt fungere som referansegruppe i utredninger og prosjekter mht. avfall og gjenvinning som iverksettes av Norsk Industri. Det er naturligvis åpent også for andre medlemsbedrifter å delta i slike referansegrupper, løpende arbeid, etc. Leder for utvalg for gjenvinning skal delta i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vil kunne delta på møter med politikere og embetsverk når dette er mulig og hensiktsmessig.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen