Over en milliard til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

En gruppe med blide mennesker

Fra besøk på Kjeller i forbindelse med FME-tildeling. F.v. Erik Marstein (IFE), Hanne Andersen (IFE), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet), Terje Aasland (Energidepartementet), Odne Burheim (NTNU), Oddmund Hoel (Kunnskapsdepartementet), Nils Morten Huseby (IFE), Martin Foss (IFE). Foto: Stine Grimsrud / Energidepartementet

Regjeringen gir 1,28 milliarder over 8 år til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som forsker på blant annet solenergi, batterier og CCS.

FME'ene har en viktig rolle for å utdanne ekspertise, utvikle sterke fagmiljøer og har kobling til industribehov for teknologier, kompetanse og forskningsprosjekter.

Dette er sentrene som får støtte:

  • Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids – FME SecurEL. Senteret skal legge til rette for et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig strømnett, som sikrer både strømforsyningssikkerhet og veien til et nullutslippssamfunn.
  • Zero Emissions Metal Production – FME ZeMe. Sentret fokuserer på økt utnyttelse av energistrømmer og karbonnøytralitet i metallproduksjon.
  • Integrated Hub for Energy System Analyses – FME Interplay. FME InterPlay vil samle nødvendig kunnskap og verktøy for en integrert tilpasning av det norske energisystemet slik at vi kan nå utslippsmålene innen 2030 og 2050.
  • Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage – FME gigaCCS. FME gigaCCS vil fremme Norges lederskap for karbonfangst og -lagring (CCS) og støtte den globale implementeringen av CCS.
  • Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transition – FME MarTrans. Senteret har som mål å redusere utslippene fra skipstrafikk og øke verdiskapningen til norsk maritim sektor, gjennom en helhetlig tilnærming som dekker hele verdikjeden knyttet til reduksjon av energiforbruk og bruk av alternativ drivstoff.
  • Next generation and improved circular sustainable battery technology value chain – FME Battery. Sentret jobber med teknologisk fremdrift, nyskapning og utdanning i de ulike delene av batteriers sirkulære verdikjede.
  • Norwegian research center for renewal of hydropower technology – FME RenewHydro. RenewHydro skal utvikle kunnskap og løsninger slik at fleksibel vannkraft kan støtte realisering av energiomstillingen og nå nasjonale energi-, klima- og naturmål.
  • FME Solar. Bidra til å muliggjøre at industri, offentlig sektor og det norske samfunnet kan utnytte de store mulighetene for innovasjon og verdiskapning innen solenergi.

– Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima og energimål uten å satse på forskning og utvikling. Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland.

– Disse sentrene vil kunne gi store muligheter for norske industribedrifter. Vi ser fram til å følge sentrene og den forskningen som skal gjennomføres, i tett samarbeid med norsk næringsliv, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi og miljø i Norsk Industri.

Les mer:

> regjeringen.no

> sintef.no

> ntnu.no