Retningslinjer for å søke økonomisk støtte

Teko bransjeforening viderefører bruken av foreningens frie egenkapital til å støtte tiltak i medlemsbedriftene innenfor områdene etter- og videreutdanning og tiltak i medlemsbedrifter som er tekstil- og/eller klesprodusenter/merkevarer.

 • medlemsbedrifter som søker støtte til tekofaglige kurs for ansatte
 • felles tekofaglige kurs, eller andre kurs arrangert av styret
 • bransjeprosjekter med et litt bredere fokus, med styrking av det tekofaglige og/eller tekobransjen

Søknadsprosedyren er enkel og ubyråkratisk med fortløpende saksbehandling i administrasjonen og fortløpende styrebehandling.

Formål

Formålet med støtten er å bidra til kompetanseheving og derved økt konkurranseevne i bedriftene. Siktemålet er å støtte opp om størst mulig produksjon/aktivitet ved bedriftens anlegg i Norge. Støtte gis til medlemsbedrifter som er tekstil- og/eller klesprodusenter/mekevarer på bakgrunn av søknad fra bedriften basert på følgende punkter:

 

Tekofaglig kompetanseheving

En av bransjens største utfordringer er å opprettholde den tekofaglige kompetansen i bedriftene. Ut over fagarbeiderutdanningen er det ikke mulig å ta slik tekofaglig utdanning i Norge.

Tekofaglig videreutdanning

De mest nærliggende alternativene for slik utdanning er VIA University College i Herning, Danmark og Högskolan i Borås, Sverige.

Stipend for tekofaglig videreutdanning er forbeholdt elever med ansettelsesforhold i en medlemsbedrift, og stipendiet gis for 1 år av gangen.

P.t. er stipendiet på kr 75 000-.

Ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Det gis stipend til tekstilutdanning på ingeniør- og sivilingeniørnivå, og p.t. er dette stipendiet på kr 75 000,-.

Stipend er forbeholdt studenter med ansettelsesforhold i en medlemsbedrift og stipendiet gis for 1 år av gangen.

Tekofaglig etter- og videreutdanning av kortere varighet

For mange bedrifter er det ofte vanskelig å sende medarbeidere på flerårig etter- og videreutdanning. Bedrifter kan derfor også søke om støtte til opplæringstiltak av kortere varighet. Kostnadsrammen for slike opplæringstiltak må være minst kr 50 000,- for at bedriftene kan søke om støtte. Eksterne utgifter samt reise- og oppholdsutgifter kan inkluderes i kostnadsrammen. Unntak fra kostnadsrammen kan gis for små bedrifter.

Bedriftenes utgifter til reise og opphold for ansatte som deltar på opplæring, etter- og videreutdanning hos maskin-, fiber- eller kjemikalieleverandører kan støttes.
Det gis ikke støtte til opplæring knyttet til investeringer i nye maskiner siden dette inngår som en del av tilbudet fra maskinleverandørene.

Normalt dekkes inntil 50 % av eksterne utgifter.

I den utstrekning slike kurs ikke eksisterer på markedet, vil Teko bransjeforening videreføre arbeidet med å utarbeide relevante kurs. Hittil har foreningen i samarbeid med bedriftene og relevante utdanningsinstitusjoner utarbeidet kurs innenfor områdene

 • tekstil materiallære
 • farging/trykking/etterbehandling
 • ullspinning
 • fiskeredskap/trål/symaskiner og søm
 • industriell skotøyproduksjon
 • veving
 • trikotasje
 • statistisk prosesstyring
 • gradering
 • tegning av klær i Illustrator

Støtteandel og deltageravgift til slike kurs vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Vi mottar gjerne innspill/ønsker fra medlemshold til utvikling av nye kurs.

Bransjeprosjekter som styrker det tekofaglige eller bransjen

Styret kan gi støtte og initiere bransjeprosjekter med et litt bredere fokus, med styrking av det tekofaglige og/eller Tekobransjen.

Andre finansieringskilder

I de tilfeller foreningen anser at en søknad er støtteberettiget fra andre finansieringskilder, vil vi i samarbeid med bedriften søke å kanalisere søknaden dit. Aktuelle kilder kan være Forskningsrådets BIA program, Skattefunn og Innovasjon Norge.

Søknadsprosedyre

En kortfattet søknad sendes til Tekos kompetanse- og utviklingsfond, (kontaktinfo under). Vedtak fattes på styremøtene. Støtteandelen blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Investeringer i maskiner/utstyr, pc-er etc. støttes ikke. Det gis heller ikke støtte til internkostnader, her medregnes også personalkostnader i selskaper som står i mor-/datterforhold etc. til søkerbedriften. Prosjekter/tiltak som er å anse som ordinære driftsutgifter, støttes ikke.

Søknadene vil bli behandlet fortrolig, og en vil påse at styremedlemmenes habilitet vurderes både når det gjelder søknader fra egen bedrift og fra konkurrenter.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål og ønsker mer informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Artikkelen er ajourført mai 2024