Viktige karbonfangstkroner i statsbudsjettet

Publisert

Grønn jordklode

Det er gledelig at regjeringen gir penger til videre arbeid med karbonfangst og -lagring i Norge. Det er likevel viktig at det kommer ekstrabevilgninger til fasen etter at forprosjektene er levert – og at investeringsbeslutningen tas i 2020.

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 175 millioner for videre arbeid med et fullskala CO2-fangst og -lagringsprosjekt i Norge. Dette ser ut til å være nok til å sikre fremdriften til fangstprosjektene både hos energigjenvinningsanlegget til Fortum, sementfabrikken til Norcem og fangst og lagringsprosjektet som ledes av Equinor, Shell og Total. I så fall er det godt nytt for vårt viktigste klimabidrag, mener NHO sammen med landsforeningene Norsk Industri og Norsk olje og gass.

– Årets statsbudsjett viser at regjeringen ser på karbonfangst som en sentral del av arbeidet med å nå våre utslippsmål, samtidig som vi sikrer arbeidsplasser og inntekter i fremtiden. Dette er spesielt viktig på en dag der FNs klimapanel leverer en rapport som sier at CCS vil være helt nødvendig for å nå klimamålene, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Karbonfangst gir muligheter

Landsforeningene Norsk Industri og Norsk olje og gass mener det er viktig at prosjektene videreføres.

– CO2-fangst og lagring vil sikre dagens industriarbeidsplasser samtidig som prosessindustrien når klimamålene i sitt veikart med tilhørende nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Dette muliggjør samtidig en industri hvor vi kan produsere utslippsfritt hydrogen fra våre store gjenværende ressurser av naturgass på sokkelen.

– Naturgass kan splittes til hydrogen og CO2. Om CO2-en lagres trygt under havbunnen, kan hydrogen brukes som nullutslippsenergi i husholdninger, kraftverk og i deler av transportsektoren som ikke kan elektrifiseres. Dette kan bli en stor industrimulighet for Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Viktig med ekstrabevilgninger

Det ser foreløpig ikke ut til at regjeringen har satt av tilstrekkelig penger for fasen etter at forprosjekteringen er fullført. NHO legger vekt på at det må komme ekstrabevilgninger for å sikre fremdriften for fullskalaprosjektet.

– For å sikre at kompetansen beholdes i organisasjonen og at nødvendige aktiviteter settes i gang så tidlig som mulig etter forprosjekteringsfasen, må det tidsnok komme ekstra penger. Hvis ikke vil det bli dyrere og mer krevende å gjennomføre prosjektet, sier Almlid i NHO.

Industrien er utålmodig

Videre skriver regjeringen i statsbudsjettet at en investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

– Vi er bekymret for at regjeringen ikke er tydeligere på at en investeringsbeslutning må skje i 2020. Dette er avgjørende for å sikre industriell gjennomføring, og det haster med å realisere CO2-fangst i stor skala. En utsettelse til 2021 betyr at nøkkelpersonell forsvinner og øker risikoen for at det ikke blir noe prosjekt, sier Lier-Hansen i Norsk Industri.