Statsbudsjettet 2019: Bra for verdiskapingen

Publisert

Formell selskapsskatt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet blant annet at selskapsskatten reduseres med ett prosentpoeng, til 22 prosent.

Statsbudsjettet som ble presentert i dag, har ikke ført til endringer av kronekursen.

- Budsjettforslaget fremstår med andre ord som "nøytralt", og oljepengebruken virker riktig, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri. Han fortsetter: - Det er viktig for industrien å kunne fortsette sin omstilling uten negative rykk i kronekursen. Da er det nødvendig at Norges Bank ved rentesetting og rentebane og Regjeringen igjennom statsbudsjettet, samspiller.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at arbeidende kapital skattlegges mildere. Dette gjøres ved at rabatten på arbeidende kapital i formuesskatten er økt til 25 prosent.

- Dette er en anerkjennelse av at norsk privat eierskap er viktig, sier Stein Lier-Hansen. Han er også tilfreds med at selskapsskatten reduseres med ett prosentpoeng, til 22 prosent. Lier-Hansen understreker at norsk beskatning må forholde seg til omverdenen. Med denne justeringen kommer vi ned på nivå med svensker og dansker.

Arbeidet med fangst og lagring av CO2 i Norge fortsetter for fullt. Lier-Hansen kommenterer slik:

- Det ser ut til at det er bevilget tilstrekkelig med midler til videreføring av fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. Det er vi fornøyd med. Det er imidlertid, slik vi leser budsjettet, ikke bevilget tilstrekkelige midler til videre drift av prosjektene for perioden fra forprosjekt er innlevert frem til det skal tas en investeringsbeslutning. Dette er uheldig og unødig. Det vi trenger mest av alt nå, er forutsigbarhet og trygghet for en effektiv gjennomføring av hele dette viktige arbeidet.

Enova får 344 millioner ekstra til klimareduserende tiltak, noen næringsrettede FoU-programmer får økte bevilgninger, mens innovasjonslåneordningen øker mye.

- I sum er det mye til FoU og teknologiutvikling, men her må vi grave mer før vi konkluderer. Det er som mange vet, kø i kassa av gode FoU-prosjekter mange steder, sier Stein Lier-Hansen.