Regjeringspartiene og SV enige om revidert nasjonalbudsjett

Publisert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2023 11. mai.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2023 11. mai. Foto: Skjermdump fra regjeringen.no

Etter tre uker med forhandlinger, la regjeringen og SV 13. juni frem revidert nasjonalbudsjett.

Blant vedtakene er følgende fire særlig relevante for industrien:

Verbalvedtak: "Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp."

Norsk Industri mener: Det er krevende at elektrifiseringen av sokkelen utelukkende skal basere seg på kraft fra land. At Stortinget nå legger opp til at havvindsatsingen også skal bidra vesentlig til elektrifisering av sokkelen er bra for vanlige forbrukere, industrien og klimaet.

Verbalvedtak: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp.

Norsk Industri mener: Dette blir en god markedsmulighet for verftene i Norge som kan dette arbeidet godt.

Verbalvedtak: "Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2024 fremme forslag om konkrete konkurransedyktige tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act. Tiltakene skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat."

Norsk Industri mener: Det er veldig bra at konkurransen fra USA/IRA om industrietableringer tas på alvor og at man ønsker utvidet bruk av virkemiddelapparatet. Men statsråd Vestre har varslet forslag allerede i juni. Ettersom flere bedrifter nå har tatt en time out med tanke på om de vil etablere seg i USA eller Norge, bør fremdriftsplanen opprettholdes. Norge må bli konkurransedyktig som vertsland. Det dreier seg om både nivå og forutsigbarhet på støtteordninger.

Verbalvedtak: "Stortinget ber regjeringen bidra til å styrke norske verfts bidrag til grønne maritime løsninger ved å utvide garantiandelen til Eksportfinansiering Norge i Garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs til 75 prosent."

Norsk Industri mener: Dette ba Fellesforbundet og Norsk Industri om i henvendelse til regjeringen i februar. Det er fint at dette blir realisert fra nyttår. Det er viktig at norske verft kan ta del i det sterkt økende markedet for blant annet havvindskip. Da trengs en økt garantiandel fra statens side for at verftene skal kunne finansiere dette, i et begrenset bankmarked.