Henvendelse til regjeringen om byggelånsgaranti i verftsnæringen

Publisert

Luftfoto i Ulsteinvik

Foto: Sven-Erik Knoff / Norsk Industri

Fellesforbundet og Norsk Industri ber om endringer i byggelånsgarantiordningen slik at verftene får muligheter til å ta del i oppgangen man håper kan komme i årene fremover.

De store skipsverftene ser konturene av lysere utsikter med skip for blant annet havvind og olje i årene fremover. Skipsbygging er i utgangspunktet kapitalkrevende og de fartøyene som nå er mest relevante er ofte mer kapitalkrevende. Banksektoren har ikke tilstrekkelige volumer til dette. Derfor ber Fellesforbundet og Norsk Industri om endringer i byggelånsgarantiordningen.

Les vår henvendelse til regjeringen:

De store verftene har som departementet kjenner til, vært gjennom en krevende periode. Etter at boomen med offshore skip gikk over, kom mange ekspedisjonscruiseskip en periode, men pandemien ødela dette markedet på kort sikt – og det preger markedet ennå.

Nå ser vi at offshoremarkedet kommer gradvis tilbake kommersielt. Vi har også tro på at kombinasjonen av en eldre flåte og hardere klimakrav fra myndighetene, i form av lavutslipp fra 2025 og nullutslipp fra 2029, vil føre til flere ombygginger og nybygg.

Havvind er i Europa en enorm vekstmotor som tiltar for hvert år. Det er liten tvil om at flåten av ulike spesialiserte skip som trengs for å betjene dette vil vokse sterkt de kommende årene.

Ut fra bl.a. ovennevnte har vi tro på at større verft vil ha bedre markedsmuligheter i årene fremover. Og ikke minst, kompetansen og innovasjonskraften som ligger i den norske verftsindustrien - basert på et solid partssamarbeid - vil være helt avgjørende for gjennomføringen av det grønne skiftet i årene framover. 

Skipsbygging preges av et stort behov for finansiering med høye verdier, spesielt når flere skip bygges i parallell. Finansieringen vil kunne bestå av både forskuddsgaranti rammer og byggelånsrammer, og gjerne en kombinasjon av disse.

Gjennom den krevende perioden siden 2014 har flere banker forlatt skipsbygging i Norge, dette har skjedd samtidig med at behovet for finansiering har økt på grunn av endring til mer kapitalkrevende fartøy (cruise, store kabelleggere etc). Bankenes vilje til medfinansiering har i tillegg vært avtakende de siste årene.

Eksfin tilbyr forskuddsgaranti (for eksport) og byggelånsgaranti som avlastning til bankene slik at verftene lettere kan få tilgang på finansiering. Eksfin stiller naturligvis en rekke krav og tar seg betalt for dette. Disse garantiene er svært viktige for å ha tilgang til tilstrekkelig finansiering innenfor et svært begrenset bank marked og sånn sett kunne inngå nye ordre.

Forskuddsgarantier ved eksport av skip faller inn under den alminnelige eksportgarantiordningen med inntil 90% garantidekning. I praksis vil statsstøtteregelverk og forutsetning om markedsmessige betingelser begrense dekningen til 75%. Det er svært viktig at denne rammen benyttes når verft inngår kontrakter der det er behov for disse garantiene.

Videre så er det ønskelig, for at verftene skal ha mulighet til å kunne ta tilstrekkelig av store potensielle ordre i årene fremover, at byggelånsgarantiordningen strekkes fra dagens nivå, der Eksfin bidrar med 50%. Vi forstår det slik at det er uproblematisk i hht statsstøttereglene at Eksfin fremover kan dekke 75%. Fremdeles vil dekningen være pari passu, noe som er premiss for en kommersiell vurdering fra bankenes side. Det er en forutsetning for Eksfins deltakelse i byggelånsfinansering at langtidsfinansiering for rederiet er på plass, da dette reduserer risikoen for Eksfin.

Økt andel byggelånsgaranti i Eksfin vil bidra til at bankene får løfteevne og vil være et positivt bidrag for å løse finansieringsutfordringene for verftene.

Vi ber om at endringen finner sted i Revidert i mai.

  • Stål Heggelund
  • Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene
  • Pressebilder