Statsbudsjettet 2024: Raskere oppfølging av Energikommisjonen

Kraftlinjer

Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

Vi trenger ny kraft raskt, som Energikommisjonen påpekte. Det er derfor positivt med 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon. 15 mill. kroner går til oppfølging av styringsmekanismen for forsyningssikkerhet for kraft, økt saksbehandlingskapasitet i departementet og RME.

Det henvises i Statsbudsjettet til at det jobbes med å gå gjennom høringsinnspillene fra Energikommisjonen, men her er det mange gode forslag som raskt bør følges opp politisk. Om vannkraft, er det for eksempel forslag om målsetting om å bygge ut 7 TWh innen 2030. Det er kort tid til.

Norges robuste og rene kraftsystem skyldes at over 90 prosent av kraftproduksjonen kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fleksibel og tilgjengelig energikilde, og vi har et stort omfang av regulerbare vannreservoarer, vannkraftverk som kan starte og stoppe produksjon på kort varsel og mulighet til å produsere kraft etter behov. Dette er godt egnet i fremtidens kraftsystemer, som vil kombinere fleksibel vannkraft med uregulerbar kraftproduksjon fra vind og sol. Norsk Industri mener det ligger et fortsatt betydelig potensial for ny kraftproduksjon fra våre vannkraftressurser. Økt produksjon kan oppnås ved oppgradering og modernisering av dagens kraftverk, ved nye utbygginger, utbygging av ny småkraft og skånsom utbygging av vernede vassdrag med vekt på flomvern.

Leverandørindustrien til vannkraft er eksperter og er avgjørende for å planlegge og gjennomføre vannkraftprosjekter som kommer. På kort varsel kan de bidra ved driftsforstyrrelser eller andre hendelser på kraftverkene. På lik linje med annen industri trenger leverandørindustrien stabile rammebetingelser og forutsigbarhet for sin virksomhet og for å kunne satse.

Ved at høyprisbidraget for kraftproduksjon tas bort fra 1. oktober i år er mye av hindringene for forserte investeringer fjernet. Nå bør kraftprodusentene realisere prosjekter og Energikommisjonen følges opp politisk.

> Last ned vårt høringsinnspill til Energikommisjonen