Høy aktivitet og store tall for utbygging og drift på norsk sokkel

Publisert

Riggmodul på vei ut fjord

Foto: Nymo.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 har regjeringen lagt forutsigbare rammer og noen økninger på viktige områder for leverandørindustrien og petroleumsvirksomheten i sin helhet.

Med høyere oljepris enn de fleste prognoser hittil har vist, og god produksjon på norsk sokkel, er estimatene for statens inntekter betydelig oppjustert for 2019. Investeringene er også justert betydelig opp sammenlignet med 2018. Høyt investeringsnivå er den største bidragsyteren til et godt aktivitetsnivå hos leverandørindustrien.

- Det er tilfredsstillende å se økninger i bevilgning til forskning og miljøvennlig teknologiutvikling til ENERGIX og PETROMAKS 2, men skuffende at rammene til DEMO 2000 ikke er økt slik KonKraft og industrien har påpekt et klart behov for. Bevilgningene i budsjettet til Norwegian Energy Partners for eksportsatsing og Standard Norge for Norsok arbeidet, er på samme nivå som i 2018, dette er også svært viktige aktiviteter for utvikling av leverandørindustrien, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Her er noen av de viktige områdene i Statsbudsjettet for petroleumsindustrien:
Betydelig økning i statens inntekter i 2019

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og vår viktigste bidragsyter til finansieringen av velferdsstaten. I 2019 gir olje- og gassproduksjonen på sokkel en beregnet inntekt til oljefondet som tilsvarer 215 000 kroner for en familie på fire.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er estimert til 286 milliarder kroner for 2019. Det er 103 milliarder kroner høyere enn den ble estimert til på samme tid i fjor, og over dobbelt så mye som i bunnåret 2016. Inntektene fra olje- og gassnæringen i 2019 er så store at staten igjen vil sette mer penger inn i oljefondet enn det som tas ut. Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Virksomheten bidrar til å finansiere velferdsstaten. I 2017 stod petroleumssektoren for 14 prosent av all verdiskaping i landet og utgjorde om lag 39 prosent av eksportinntektene. Selv små utbygginger på sokkelen er milliardprosjekter som ville vært store utbygginger hvis de ble gjennomført på land. Virksomheten bidrar til arbeidsplasser og nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet, og i følge Statistisk Sentralbyrås anslag for 2017 var om lag 170 200 sysselsatte i den norske økonomien direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen.

Økning i investeringene på over 20 milliarder i 2019

Investeringsnivået i petroleumssektoren inklusiv leting og fjerning ventes å bli på rundt 176 milliarder kroner i 2019. Tilsvarende investeringsanslag for 2018 er på 155 milliarder. De største pågående utbyggingene er Johan Sverdrup fase I og II, Johan Castberg, Snorre Expansion, Njord Future, Fenja, Valhall Flanke Vest og ferdigstillelse av Martin Linge og oppstart på Aasta Hansteen.

Mer til forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi

Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

Satsingen i statsbudsjettet for 2019 innebærer en økning på 20 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd slik at programmet får 285 millioner kroner totalt. Det gjør det mulig å støtte mer forskning og utvikling av fornybare energikilder og mer effektiv energioverføring og energibruk. PETROMAKS 2-programmet får 218, 5 millioner kroner, en økning på 11 millioner kroner, slik at petroleumsutvinningen på norsk sokkel kan bli enda mer effektiv og miljøvennlig.
Virkemidlene innenfor petroleumsforskning er hovedsakelig programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000 i Norges forskningsråd. DEMO 2000 får 70 millioner kroner, tilsvarende nivået for inneværende år. PETROMAKS 2 favner bredt, fra forskningsprosjekter i universiteter og forskningsinstitutter til innovasjonsprosjekter ledet av industrien. DEMO 2000 bidrar til testing av nye løsninger gjennom støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

I tillegg til dette kommer støtte til forskningssentre for petroleumsvirksomheten med 30 millioner kroner, og er primært sentere for arktisk teknologi og økt utvinning. Etter hvert også lavutslipss-senteret. Videre er generelle ordninger som skattefunn veldig viktig for leverandør- og teknologiindustrien.

Kartlegging av petroleumsressurser i Barentshavet Nord

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 50 millioner kroner for å fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene i Barentshavet Nord.
Den foreslåtte geologiske kartleggingen medfører innsamling av 3D-siesmikk som vil gi viktig informasjon om geologien i Barentshavet og gi særlig økt kunnskap om deler av området nær delelinjen mot Russland, der det kan være en grenseoverskridende petroleumsforekomster.
Norwegian Energy Partners

Stiftelsen Norwegian Energy Partners (NORWEP) er et av de viktigste virkemidlene for internasjonalisering av norske energirelaterte virksomheter og tilrettelegger for målrettet internasjonal forretningsutvikling. Innovasjon Norge bidrar også til å legge til rette for norske leverandørbedrifters utenlandssatsing. Bevilgningen for 2019 foreslås på samme nivå som i 2018, 34 millioner kroner. De øvrige inntektene til NORWEP kommer fra kontingent fra medlemsbedriftene.

Tilskudd til Standard Norge

Det foreslås et tilskudd på 4 mill. kroner til et treårig prosjekt (2019–2021) som skal bidra til utvikling og bruk av standardiserte digitaliserte løsninger for NORSOK-porteføljen. Dette er på samme nivå som i 2018

> Se Olje- og energidepartementets budsjettforslag