Fjerner viktig avgiftsfritak

STATSBUDSJETTET: Regjeringen vil fjerne et viktig fritak for CO2-avgift på naturgass og propan (LPG) i enkelte kraftforedlende prosesser. Norsk Industri mener at dagens fritak bør videreføres i ett år til.

Bruk av naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser har vært fritatt for CO2-avgift. I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ble dette fritaket opphevet, før det samme fritaket ble gjeninnført fra og med 1. april 2020. Begrunnelsen for å gjeninnføre fritaket var å dempe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

Regjeringen varslet en opptrapping av avgiftssatsene til 25 prosent av den generelle CO2-avgiften på 2021, til 50 prosent i 2022, til 75 prosent i 2023 og til 100 prosent fra og med 2024. Stortinget sluttet seg til dette.

Kvotepliktige virksomheter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser vil fortsatt være fritatt for CO2-avgift. Dette er bra og i tråd med Stortingets føringer.

Norsk Industri var i utgangspunktet positive til opptrappingsplanen. Vi ser imidlertid at avgiften vil treffe ikke-kvotepliktig eksportindustri som fortsatt er hardt rammet av korona-pandemien.

– For bedrifter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser vil en videreføring av avgiftsfritak ha avgjørende betydning for konkurranseevnen. Avgiftsfritaket for disse bransjene bør derfor videreføres i ett år til, sier Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder