Budsjettforlik: Fortsatt dialog om CO2-kompensasjonsordningen

En som skriver på laptop

Foto: AdobeStock

I budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene 3. desember er det gjort vedtak om CO2-kompensasjon.

I forliket om statsbudsjett for 2024 er følgende vedtak gjort om CO2-kompensasjon:

Stortinget ber regjeringen snarest fortsette dialogen med industrien for å finne en langsiktig og forutsigbar løsning for CO2-kompensasjonsordningen som er økonomisk bærekraftig, sikrer forutsigbarhet og som bidrar med utslippsreduksjoner og energieffektivisering i tråd med omstillingsmålet, og komme tilbake til Stortinget med forslag til dette senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Øvrig avtaletekst om CO2-kompensasjonsordningen:

Partiene er enige om å styrke CO2-kompensasjonsordningen med 500 mill. kroner i forbindelse med RNB 2024, forutsatt enighet med partene om innretning på ordningen.

Budsjettvedtaket er langt på vei sammenfallende med det som ble besluttet i fjorårets budsjettprosess, men industrien tar vedtaket som et signal på at Stortinget nå ser den store betydningen denne ordningen har for vår evne til å utvikle og gjennomføre svært kostnadskrevende tiltak for klimautslippsreduksjon og energieffektivisering, og for å hindre karbonlekkasje. Hensikten med CO2-kompensasjon er jo nettopp å refundere ekstrakostnadene bedriftene har som følge av CO2-påslaget i kraftprisen, for å sikre konkurransekraften til norsk industri.

Regjeringens forslag om å heve kvoteprisgulvet fra 200 til 375 gjennomføres. Men det er også enighet om å styrke ordningen med 500 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, forutsatt enighet med partene om innretning på ordningen. Dette bekrefter industriens syn på at vi, i en urolig tid med mange hensyn å ta i budsjettarbeidet, har fått frem vårt budskap om ordningens betydning for å sikre levelige energipriser.

Industrien ser frem til rask oppstart av dialog om CO2-kompensasjon for å finne en langsiktig og forutsigbar løsning som er bærekraftig for staten og samtidig bidrar til utslippsreduksjoner og energieffektivisering i tråd med Norges mål om grønn omstilling.

​> Se hele avtalen (sv.no)

Mer om budsjettforliket (sv.no)