Slik kan vi ta Norge videre

Norge, fjord og fjell

Foto: Adobestock.

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

21. april deltok Norsk Industri i et møte med statsministeren, hvor formålet var å drøfte langsiktige tiltak som vil kunne bidra til å stimulere etterspørselen i industrien, få folk tilbake i jobb og styrke Norges konkurransekraft.

Fantastiske muligheter fra nord til sør

Norsk Industri har i etterkant av møtet utarbeidet en oversikt over større industriprosjekter. Det er ikke en uttømmende liste, men gir et innblikk i hvilke fantastiske muligheter som er i industrien nå – fra nord til sør.

Dette er prosjekter i både privat sektor og politisk vedtatte prosjekter i offentlig sektor. I en lavkonjunktur er det viktig med en rask realisering av disse prosjektene. Kapasiteten og teknologi for å gjennomføre en rekke av prosjektene forutsetter at leverandørindustrien til olje og gass kan videreføre sin aktivitet på norsk sokkel, jf. innspill fra Konkraft.

Oversikten synliggjør prosjektenes sysselsettings- og ringvirkningseffekt, samt hvilke rammebetingelser som skal til for at prosjektene raskt realiseres. I fasen vi nå er inne i, vil fokus være på verdiskaping og sysselsetting i Norge. Vi vil derfor prioritere prosjekter som i størst mulig grad kan synliggjøre norske leveranser. Oppstrøms olje- og gassprosjekter er ikke inkludert i oversikten.

– Denne listen over prosjekter handler om folk, og om bygda eller byen der bedriftene og arbeidsplassene ligger. En slik liste gjør disse spørsmålene mer konkrete, sier fagsjef Jeanette Iren Moen til E24.

Fem hovedgrep

Etter innhenting av prosjektbeskrivelsene ønsker vi å fremheve fem hovedgrep:

 1. Forsering av CCS-satsingen
  Vår gjennomgang viser at realisering av fullskalaprosjektet for CCS er helt avgjørende og vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter. En rekke karbonfangstprosjekter er avhengige av at dette realiseres. En helhetlig verdikjede for karbonfangst- og lagring vil også være utløsende for blant annet utslippsfri hydrogenproduksjon. Det er viktig at investeringsbeslutningen om fullskalaprosjektet for CCS kommer så snart som mulig, aller helst i revidert nasjonalbudsjett.
 2. Forsering av offentlige prosjekter og grønne offentlige innkjøp
  Utlysninger av nye offentlige anbud må fremskyndes. Dette gjelder særlig i bransjer hvor leverandørene er sterkt rammet i dagens situasjon. Vi har gitt innspill til regjeringens arbeid med en handlingsplan for flere grønne og innovative offentlige anskaffelser, der våre anbefalinger mht. vektlegging av miljø utdypes.
 3. Enova
  Enova får et stadig større ansvar, også for transportsektoren. Enova må derfor få økte midler om de fortsatt skal kunne bidra til den risikoavlastningen som industrien trenger etter korona-epidemien. Industriens samlede tilbakemelding er at Enovas mandat må endres for å få realisert de prosjektene som nå er på beddingen. Det betyr i praksis at kravet til innovasjonsgraden for industri i kvotepliktig sektor må justeres ned. Vi trenger prosjekter som kan realiseres raskt og som gir raske kutt i klimautslipp. Det er bra for en forsert verdiskaping og bra for klimaet. Konkrete forslag til strakstiltak i Enova er adressert i vedlagte brev til regjeringen.
 4. Sirkulærøkonomi
  Norsk Industri foreslår at det etableres en større tematisk satsing på sirkulærøkonomi i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Dagens PILOT-E-program bør suppleres med et eget program for sirkulærøkonomi, "PILOT-S", som legger til grunn et systemperspektiv. I praksis vil dette bety at industriprosjekter innen sirkulærøkonomi, som isolert sett kan gi høyere klimautslipp i Norge, men lavere samlede klimautslipp i et globalt verdikjedeperspektiv, også blir støtteberettigede.
 5. Akvakultur
  Vi konstaterer at mange havbruksselskaper avventer en rekke større og mindre investeringer i Norge til grunnrenteskatten er lagt bort. Ved å rydde denne politiske usikkerheten av veien, vil flere "gryteklare" investeringer raskt kunne realiseres. Disse inkluderer mange norske underleverandører. Vi viser til henvendelsen til Finansdepartementet fra Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri.

> Last ned oversikten

> Les mer i E24