Vil beholde strenge miljøkrav i innkjøpsreglene

Publisert

En som skriver på laptop

Foto: AdobeStock

Norsk Industri har sendt inn høringssvar til en utredning av ny lov for offentlige anskaffelser. Vi argumenterer for å beholde strenge miljøkrav ved innkjøp.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Nå har utvalget lansert sitt forslag til ny lov om offentlige anskaffelser og forslaget er sendt på høring.

Norsk Industris høringsuttalelse gir innspill til utvalgets forslag knyttet til å legge størsteparten av anskaffelsesreglene til lovs nivå (istedenfor at flesteparten av kravene fremkommer i forskrift), ny formålsparagraf, vektlegging av klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp og krav til bruk av lærlinger.

Les Norsk Industris høringsuttalelse

Norsk Industri har lenge kjempet for at miljø og kvalitet skal vektlegges tyngre i offentlige anskaffelser. Vi var derfor svært fornøyde med at Regjeringen innførte krav til at miljø som hovedregel skal vektlegges 30 % ved offentlige innkjøp. Disse kravene trådde i kraft 1. januar i år.

Utvalget er imidlertid negative til de nye reglene om miljøvektig.

Norsk Industri er svært overrasket over dette. Vi har vanskelig for å se at det er mulig å gjøre en evaluering av ny miljøbestemmelse i anskaffelsesreglene, uten at kravet engang har fått tid til å virke. Riksrevisjonen la frem en rapport i 2022 som dokumenterte at mulighetene til å vektlegge klima og miljø ved offentlige innkjøp ikke utnyttes godt nok. Norsk Industri mener at løsningen er å gjøre innkjøpsreglene mest mulig forpliktende mht. vektlegging av miljø.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien