Hva får bedriften?

Ved å bli med på Produktivitetsspranget Industri får bedriften en gylden anledning til å rigge bedriften for fremtiden.

En strukturert og godt forankret prosess på 18 måneder

Helt sentralt i programmet er kompetanseutvikling og etablering av drivkraft slik at endringer kan skje og videreføres etter programslutt i bedriftene. Kompetanseutviklingen skal ikke resultere kun i teoretisk forståelse av prinsipper og arbeidssett. Gjennom hele programmets forløp, fra innledende fase for å skape samsyn til programmets avslutning etter 18 måneder, skal det skapes arenaer for formell og uformell situasjonsbetinget læring.

Bedriftsintern rådgivning og workshops

Dette utgjør totalt 380 timer. Hjelp til selvhjelp, langsiktig tenkning, læring gjennom praktisk utprøving og refleksjon, medarbeiderinvolvering og deling av erfaringer er veiledende prinsipper. Troverdighet er viktig – det vil si "walk the talk".

Disse sidene ved kompetanseutviklingen er helt avgjørende om etablering av arbeidssett og prinsipper for kontinuerlige forbedringer skal leve videre i bedriften etter programmets 18 måneder.

Det vil også legges til rette for kursing underveis knyttet til metoder og verktøy.

Utdanning tilsvarende 7,5 studiepoeng

Bedriftene forplikter seg til å utdanne minst to ansatte innen lean der NTNU/Chalmers bidrar med 7,5 studiepoenggivende kurs. Dette er inkludert i egenandelen.

Se innhold i kurset ved Chalmers

Det skal etableres en norsk versjon av denne utdanningen i regi av NTNU for nye bedrifter i programmet.

Fellessamlinger

Bedriften får dekket deltakelse for tre personer (lean-koordinator, tillitsvalgt og leder) på tre samlinger i løpet av programperioden. Samlingene skal fungere som møteplasser for utveksling av erfaringer og læring av hverandres caser, faglige foredrag, diskusjon av nye tanker og ideer etc.

Vi tenker at det skal veksles mellom plenumssesjoner og arbeid i mindre grupper. Dette kan gjøres både ved at det er bedriftene som jobber i grupper hver for seg. Likeledes at vi kan samle de tillitsvalgte, for drøfting og erfaringsdeling dem imellom, parallelt med tilsvarende opplegg for ledere og leankoordinatorer.

Rådgivningsmiljøene vil stå for gjennomføring og det faglige innholdet, men ser også for seg å involvere eksterne ressurser for å bidra innen enkelte tema. Eksempelvis innen medarbeiderdrevet innovasjon, samt hvordan legge til rette for at tillitsvalgte kan bidra som en viktig ressurs for utvikling av bedriften.

Samtidig er det viktig at det på disse samlingene fokuseres på hvordan partene lokalt på egen bedrift i praksis har gjennomført bred medvirkning, involvering og samarbeid, og hvilke erfaringer de har i fra dette.