Service Operation Vessel (SOV) ved havvindpark

VindKOMP

Kompetansekartlegging av vindindustrien til havs

Om VindKOMP

Gjennom Samarbeidsforum for Havvind har arbeidsgruppen «Industri- og Teknologiutvikling» som er ledet av Norsk Industri, med sin undergruppe «Forsking, Teknologi- og kompetanseutvikling» sett et økende behov for å kartlegge kompetansebehovet for offshore vind for å være i stand til å møte utfordringene som kommer med ambisjonene om å tildele nye områder for 30 GW havvind før 2040.

En slik kompetansekartlegging vil danne grunnlaget for en nasjonal satsning på havvind, hvor industrien definerer behovet, og akademia vil kunne svare med fagplaner som dekker hele utdanningsløpet fra fagbrev til forskning.

For å møte dette behovet har Norsk Industri nå startet et prosjekt som bygger videre på arbeidet som ble gjort under «Leveransemodeller for Havvind», hvor det ble gjennomført en kartlegging av det norske kompetansemiljøet. Her ble det påpekt at det særlig innfor videregående opplæring og fagskoler er mangler, særlig på teknisk nivå. Prosjektet vil jobbe videre med dette datagrunnlaget og se hvordan vi kan forsterke fagmiljøet i Norge, samt hvordan dette kan samkjøres mot internasjonale kompetansekrav.

Prosjektet VindKOMP ble startet av Norsk Industri høsten 2023 med finansiell støtte fra OED, Norsk Industri, Offshore Norge, Fornybar Norge og flere større industrielle samarbeidspartnere. Arbeidet vil bruke erfaringer fra en tilsvarende kompetansekartlegging innen batteriproduksjon som ble levert til NFD av Norsk Industri i januar 2023, BattKOMP.

VindKOMP vil bli ledet av Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind, med in-kind støtte fra industrien og akademia som bidrar inn i prosjektgruppen.

Gjennomføringsplan og foreslått tidslinje

VindKOMP vil bli delt inn i 4 faser

Mobilisering og planlegging

Periode

September 2023

Hovedaktiviteter

 1. Oppstartsmøte (08.09.2023)
 2. Prosjektledelse og prosjektorganisasjon
 3. Mobilisering av Ressursgruppe og Observatører
 4. Tilpasning av metode basert på erfaringer fra BattKOMP
 5. Detaljert prosjektplan og forankring med interessenter

Leveranser

Mandat for VindKOMP

Fase 1: Behovskartlegging

Periode

Oktober til januar 2024

Hovedaktiviteter

 1. Forberedende arbeid for innhenting av relevant materiale
 2. Plan for behovskartlegging
 3. Spørreundersøkelse
 4. Dybdeintervjuer og workshops
 5. Ferdigstille, forankre og kommunisere rapport fra fasen

Leveranse

Rapport som inneholder GAP-analyse og anbefalinger til utdanningssektoren basert på de identifiserte gapene – både på kort- og lengre sikt

Fase 2: GAP-analyse og anbefalinger til akademia

Periode

Februar til april 2024

Hovedaktiviteter

 1. Workshop med alle relevante fagskoler, høyskoler og universiteter for å kartlegge gap
 2. Dybdeintervjuer
 3. Sammenstilling av hovedfunn og anbefalinger
 4. Workshop basert på de viktigste hovedfunnene og anbefalingene
 5. Ferdigstille, forankre og kommunisere rapport fra fasen 

Leveranse

Rapport som inneholder GAP-analyse og anbefalinger til utdanningssektoren basert på de identifiserte gapene – både på kort og lengre sikt.

Fase 3: Utdanning og rekruttering

Periode

Mai til august 2024

Hovedaktiviteter

 1. Forberedende arbeid
 2. Ekspertworkshop
 3. Dybdeintervjuer
 4. Ferdigstille, forankre og kommunisere rapport(er)

Leveranse

Rapport som ser på behovet for aktiv rekruttering til havvindindustrien, og måter å gjøre næringen og ulike relevante utdanninger attraktive på.

Fase 4: Gjennomføring

Periode

September 2024 --->

Hovedaktiviteter

 1. Kommunisere, følge opp og bidra i gjennomføring av foreslåtte tiltak
 2. Synergier til andre kunnskapsleveranser og aktiviteter
 3. Evaluering av VindKOMP og erfaringer fra arbeidet med rapportene

Leveranse

Konkret plan for gjennomføring og implementering av anbefalinger.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Yngve Børstad
 • Yngve Børstad
 • Sekretariatsleder i Samarbeidsforum for Havvind