1 Havvind er en industriell mulighet

Norge står ved en unik korsvei, der havvindutvikling ikke bare kan møte økt etterspørsel etter ren energi, men også danne grunnlaget for en stor og konkurransedyktig leverandørindustri. For å realisere dette potensialet må det investeres i utdanning, forskning og innovasjon.

Norge og Europa har store ambisjoner for utvikling av havvind. De neste 20-30 årene skal havvind bygges ut fra å være en ganske marginal energikilde til å levere store mengder ren og rimelig energi til kraftsystemet. I Europa, for nordsjølandene alene, er målet 300 GW havvind innen 2050[1]. Det vil kreve investeringer på om lag 1000 milliarder EUR og vil gi kraft nok til å dekke omkring 1/3 av det europeiske elektrisitetsforbruket i 2050. Norge har mål om 30 GW havvind, se også figur under om havvindutvikling.

Realisering av 30 GW havvind i 2050 innebærer en dobling av det norske kraftsystemet med tilgang til store mengder fornybar energi som muliggjør ny grønn industri, og kutt av utslipp gjennom elektrifisering.

De norske havvindambisjonene representerer både en formidabel mulighet og utfordring. Det landbaserte kraftsystemet har blitt bygd opp i løpet av mer enn 100 år. Det nye vi skal bygge til havs, skal vi nå gjøre på under 30 år. Vi må gjøre det rett slik at utbyggingen gir lønnsomhet, en stabil og effektiv kraftforsyning, og samtidig må utbyggingen være sosialt og miljømessig bærekraftig og skje i positiv sameksistens med alle brukere av havet.

Kilder for graf: [1], [10]

Globalt var det ved utgangen av 2022 installert 64 GW havvind, hvorav 30 GW i Europa, 31 GW i Kina og resten i Taiwan, Vietnam, Sør-Korea, Japan, og USA[2].  Havvindparkene er i all hovedsak bunnfaste, det vil si at vindturbinene står på bunnfaste fundament. Ved utbygging på dypt vann, typisk dypere enn 60-70 meter, vil det imidlertid være mer rasjonelt å benytte flytende fundament. Det er til nå kun bygd 0,2 GW flytende havvind i verden, men potensialet er svært stort. En kartlegging utført for det internasjonale energibyrået, IEA, viser at 80 prosent av det globale havvindpotensialet er på havdyp større enn 60 m, og kan alene dekke 14 ganger verdens elektrisitetsbehov[3]. Norske Hywind Tampen på 90 MW er per i dag verdens største flytende havvindpark, og totalt 60 prosent av leveransene til prosjektet kom fra norske leverandører[4] som har en ledende posisjon innen flytende havvindteknologi.

Havvind er en industriell mulighet[5]. Norge har allerede en betydelig havvindindustri, som i 2022 hadde en omsetning på 34 milliarder NOK og er i kraftig vekst med en økning på 18 prosent fra 2021[6]. Dette er et godt utgangspunkt for videre ekspansjon. Nasjonalt eksportråd[7] angir et mål om at norsk industri skal oppnå en global markedsandel på 10 prosent innen 2030, noe som med oppdaterte tall for verdensmarkedet vil tilsvare en omsetning for norsk industri på over 100 milliarder NOK[8], se også figur under om norsk havvindnæring. Norske leveranser vil i hovedsak gå til Europa, men også USA, Japan, Sør-Korea og Brasil er viktige markeder. Omsetningen har til nå i hovedsak vært knyttet til leveranser av kraftkabler og omformerstasjoner, installasjon av fundamenter og turbiner, samt bygging og drift av servicefartøy. Norske selskap har også sterk og ettertraktet kompetanse på helse, miljø og sikkerhet, prosjektering, driftsovervåkning, analyse og forskning[4]. I tillegg kan norske havner bli viktige logistikk-knutepunkt for sammenstilling av flytende havvindturbiner, med mulighet for lokal produksjon av understell og eventuelt andre komponenter.

Antall sysselsatte innen havvind vil vokse i takt med økt omsetning innen næringen. Analyser[6,9] viser at antall sysselsatte i havvindnæringen vil kunne vokse fra ca. 5000 i 2022 til nærmere 16 000 sysselsatte i 2030 og 25000 i 2035, se også figur under.

Kilder for graf: [4], [6], [7], [8], [9]

[1] Ostend declaration of energy ministers on the North Seas as a green power plant of Europe, April 2023.
[2] Global Offshore Wind Report 2023, GWEC
[3] IEA Offshore Wind Outlook 2019
[4] E24, 2023, Nå åpnes Norges første havvindpark
[5] NTNU / NTRANS, 2020, Havvind – en industriell mulighet
[6] Multiconsult, 2023, Kartlegging av de norskbaserte næringene for fornybar energi og hydrogen i 2022
[7] Nasjonalt eksportråd, 2022, Havvind som strategisk satsingsområde for økt eksport
[8] GWEC, 2023, Global offshore wind report: GWEC angir i sin markedsanalyse en forventning om at det i løpet av 2030 globalt vil bli installert 50 GW ny havvindkapasitet, hvorav 15 GW i Kina og 26 GW i Europa.
[9] Menon Economics, 2023, Kompetansebehov i den norske havvindnæringen fram mot 2035
[10] Statnett, 2023, Utvikling av nett til havs