Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp er klart

Publisert

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp toppbilde

Norsk Industri og Prosessindustriens Miljøfond har laget et veikart for reduksjon av prosessindustriens SO2-utslipp mot 2030. Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

Prosessindustrien vil:

  • Redusere SO2-utslippene trinnvis til maksimalt 8 500 tonn i 2028.
  • Ytterligere redusere SO2-utslippene til maksimalt 6 500 tonn i 2030 forutsatt samarbeidsprosjekter med Enova, Gassnova, Innovasjon Norge og NOx-fondet.
  • Redusere CO2-utslippene til null – det krever SO2-rensing før karbonfangst.
  • Videreføre avtalen mellom industrien og myndighetene om reduserte SO2-utslipp med mål i 2028 eller 2030. 
> Gå til veikartet

Veikartet viser eksempler på tiltak til inspirasjon for andre bedrifter og kommer med anbefalinger til videre arbeid også fra myndighetenes side.

I 2016 la Norsk Industri frem “Veikart for prosessindustrien”, som har nullutslipp av klimagasser i 2050 som mål. For å nå målet er karbonfangst og -lagring (CCS) nødvendig. I en rekke av prosessindustribedriftene må røykgassen forbehandles før CO2 kan fanges. Blant annet må innholdet av svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx) reduseres. Dermed blir Miljøfondet (og NOx-fondet) viktig for å nå målet om nullutslipp av klimagasser i 2050.

Forutsetningen er at avtalen mellom industrien og myndighetene videreføres slik at disse nødvendige utslippsreduksjonene kan gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv og teknologisk optimal måte.

Myndighetene må med

Prosessindustrien ser mulighetene og inviterer med dette myndighetene med på laget for å redusere utslippene ytterligere. Bedriftene har store ambisjoner om å redusere alle sine utslipp. Industrien ønsker å fortsette dugnaden ved å gjennomføre SO2-reduserende tiltak for å ta høyde for økt aktivitetsnivå fremover og økt svovelinnhold i råvarene. Tiltak for å redusere SO2-utslippene i prosessindustrien er ofte store og kostnadskrevende. Forutsigbarhet gjennom en videreføring av avtalen med myndighetene gir industrien rom for å gjennomføre ytterligere forbedringer.

Erfaringene har vist at dette samarbeidet er vellykket og bidrar til at Norge når sine miljømål. Samtidig opprettholdes industriens konkurransekraft. Langsiktighet og forutsigbarhet for både bedriftene og myndighetene må ligge til grunn for utvikling av ny teknologi. Det er forutsetningen for suksess på miljøområdet.

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.