Stortingets arbeids- og sosialkomité har ferdigbehandlet saken om utvidet arbeidsgiveransvar i konsern

Publisert

Høring i arbeids- og sosialkomiteen 4. januar 2023.

Høring i arbeids- og sosialkomiteen 4. januar 2023. Foto: Skjermbilde Stortinget

Tirsdag 22. februar 2023 har Stortingets arbeids- og sosialkomité ferdigbehandlet saken for lovforslaget om utvidet arbeidsgiveransvar i konsern.

Første gangs behandling ble debattert og votert i Stortinget 21.02.23.

Les vedtaket i korthet her.

Flertallet i komiteen har sluttet seg til departement sitt forslag. De foreslåtte endringene i § 15-7 og § 14-2 er uendret etter komiteens behandling, og har fortsatt følgende ordlyd:

§  15-7 tredje ledd skal lyde:

(3) Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, er ikke oppsigelsen saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet.

§  14-2 første ledd skal lyde:

(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, har arbeidstaker i tillegg fortrinnsrett til ny ansettelse i andre virksomheter i konsernet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten etter andre punktum bortfaller hvis arbeidstaker ikke aksepterer et tilbud om annet passende arbeid etter § 15-7 tredje ledd.

 

imagez82p.png

 

Dette innebærer at en oppsigelse ikke vil være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker innenfor et annet foretak i konsernet. Dette får også konsekvenser for fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten. Vi gjør oppmerksom på at proposisjonen åpner for at kretsen som skal være omfattet av plikten til å tilby passende arbeid kan innsnevres der dette er saklig begrunnet. En slik innsnevring kan eksempelvis være basert på geografiske forhold, eller til enkelte deler av konsernet basert på eksempelvis bransje eller sektor. Behovet for og kriteriene for avgrensning skal drøftes med arbeidstakernes representanter i forkant. Når det gjelder vedtakelse og overgangsregler vises det til følgende i innstillingen:

"1. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

  1. Kongen kan gi overgangsbestemmelser."
Konsernsjef i IKM Gruppen kritisk til forslaget

Konsernsjef i IKM gruppen Ståle Kyllingstad stiller seg uforstående til den avgitte innstillingen, og påpeker at kravene er uansvarlige.

 – Jeg stiller meg fortsatt svært kritisk til de foreslåtte kravene for bedrifter i konsern som skal omorganisere og nedbemanne. Det vil bli jækla krevende med et regelverk som er så komplisert, og dette vil påføre oss en massiv arbeidsbyrde jeg overhodet ikke skjønner behovet for, sier han.

IMG_6139.JPG

 

Bakgrunn for saken

Departementet har foreslått et nytt tredje ledd i arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7, som utvider plikten til å tilby annet passende arbeid til å gjelde i alle foretak som inngår i et konsern. En oppsigelse vil ikke være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker innenfor et annet foretak i konsernet. Dette vil også få konsekvenser for fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten etter aml § 14-2 nr. 1, når virksomhet skal omhandle hele konsernet. I praksis medfører dette at definisjonen av ordet «virksomheten» går fra å gjelde det enkelte selskap til å gjelde samtlige juridiske enheter som inngår i konsernet, samt eierskap. Norsk Industri er imot de foreslåtte endringene om utvidet arbeidsgiveransvar for konsern. Lovforslaget er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som skal levere sin innstilling om en måned. Saken skal behandles i Stortinget 21. februar.

Under høringen tok vi for oss en representativ bedrift med norsk eier. Der visste vi konsekvensene av forslaget for industrien i sin helhet med bedriften IKM som eksempel. Videre konkluderer vi med at dagens regelverk balanserer hensynet til effektive prosesser og arbeidstakervern. Muligheten til å sikre rask omstilling er et viktig konkurransefortrinn Norge har, og dette må bevares. Norsk Industri var representert ved direktør Carla Botten-Verboven og advokatfullmektig Nora Køber Garvoll.

 

> Hovedinnholdet i proposisjonen 

> Følg saken her (Stortinget.no)

> Les innstilingen her

> Se hele høringen her