Norske leverandørbedrifters omsetning i havvind øker raskt

Publisert

vindmøller til havs

Illustrasjon: AdobeStock.

Eksportkreditt, Olje- og energidepartementet og NORWEP la 30. oktober 2020 frem en rapport som viser vekst i både internasjonal og norsk omsetning for leverandører til fornybarnæringen i 2019, og havvind-markedet øker raskt.

Multiconsult har gjennomført studien, som viser en vekst på nesten 30 prosent fra 35,2 mrd. NOK i 2018 til en total omsetning 45,1 milliarder NOK i 2019.

I fornybarnæringen inngår sektorene vannkraft, vindkraft (landbasert og havbasert), solenergi og bioenergi. I tillegg kartlegges også kraftnett og kraftmarked/-salg, men disse defineres som tilknyttede næringer. Tabellen under viser omsetning og sysselsetting, for de ulike sektorene og totalt:

 

Total omsetning (mrd. NOK)

Nasjonal omsetning (mrd. NOK)

Eksport-omsetning (mrd. NOK)

Utenlands-omsetning (mrd. NOK)

Sysselsetting i Norge (årsverk)

Landbasert vindkraft

14,2

10,5

1,0

2,7

1 821

Vannkraft

11,3

10,0

0,8

0,5

7 578

Havbasert vindkraft

11,1

1,8

5,3

4,0

2 431

Solenergi

6,3

1,7

2,4

2,1

1 859

Bioenergi

2,2

1,9

0,2

0,2

757

Totalt

45,1

25,9

9,7

9,5

14 477

Innen landbasert vindkraft, vannkraft og bioenergi er det nasjonal omsetning som utgjør størst andel av total omsetning. Havbasert vindkraft og solenergi er dominerende i utemarkedet.

Det europeiske havvindmarkedet fortsatte å vokse i 2019, med 3,6 GW ny installert kapasitet. Dette var en økning på 33 prosent fra ny installert kapasitet året før og det høyeste volumet installert kapasitet i et enkeltår noensinne i dette markedet. Også globalt var 2019 et rekordår for installert havvindkapasitet, med mer enn 6 GW installert (en økning på nærmere 2 GW fra det som ble installert i 2018). Kina var det største markedet, etterfulgt av de europeiske nøkkelmarkedene Storbritannia og Tyskland.

I mangel på hjemmemarked, var størsteparten av omsetningen i havbasert vindkraft knyttet til eksport og utenlandsomsetning. Fred. Olsen Windcarrier og Nexans stod sammen for nesten halvparten av omsetningen i utemarkedet. Andre nøkkelaktører er DNV GL, DeepOcean og Øglænd Systems.

- Norsk industri har en unik mulighet til å være med å utvikle Norge som energinasjon innen fornybar energi. Mye av Nexans Norways eksportsuksess er tuftet på erfaringer fra norsk olje- og gassindustri, samt utvikling av nasjonal elektrisk infrastruktur, sier adm. direktør i Nexans Norway, Ragnhild Katteland. - Tydelige og gode rammebetingelser samt samarbeid mellom industri og akademia på lik linje med det som har vært gjort tidligere vil legge til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked og gagne norsk industri i det raskt voksende havvindmarkedet, sier avslutter Ragnhild Katteland.  

- Markedet ute er raskt voksende, og det er godt å se at norsk-baserte bedrifter har vekst i disse, sier Stein Lier Hansen, adm. direktør i Norsk Industri og fortsetter. - Norsk Industri har som mål å bidra til ytterligere økning gjennom arbeidet med å kartlegge og veilede bedrifter som vil inn i offshore vind-markedet. Det gjøres blant annet i et stort pågående prosjekt, "Leveransemodeller til offshore vind" hvor vi jobber sammen med aktørene i bransjen og klynger. Arbeidet skal bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen i dagens leverandørindustri for å gi økt fart inn i grønnere næringer.

Last ned rapporten: Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen i 2019

Les saken på Olje- og energidepartementets nettsider "Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2019"

Se også våre punkter til statsministeren i 2019, for å utvikle havvind i Norge.