Vedtekter - Maritim bransjeforening

Vedtatt på konstituerende møte den 18. mars 2004. Sist endret på årsmøtet 29. mars 2006.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, og dens sete er Oslo.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser samt å virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer

Foreningen inngår som en faggruppe under Norsk Industri, og forplikter seg til å overholde de for Norsk Industri til enhver tid gjeldende vedtekter. Som medlemmer kan opptas bedrifter som har en betydelig del av sin virksomhet innenfor maritim sektor.

§ 4. Organer
Foreningens organer:
 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomité
 • Forumsutvalgene:
 • Skipsforum
 • Utstyrsforum
 • Konsulentforum
§ 5. Årsmøte

Årsmøtet sammenkalles av Styret hvert år med minst 2 ukers skriftlig varsel til hvert medlem. Årsmøtet avholdes senest 4 uker før vedtatt dato for Generalforsamlingen i Norsk Industri.

Samtidig med innkallelsen meddeles hvilke saker (dagsorden) Styret vil forelegge Årsmøtet til behandling, dog skal forslag til vedtektsendringer være tilstilt medlemmene minst 2 måneder før Årsmøtet. (Se § 11)

På Årsmøtet:

a) fremlegger Styret årsberetning og revidert regnskap til godkjenning.
b) avgjøres fremkomne forslag til vedtektsendringer. (Se § 11)
c) velges styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer.
d) velges Valgkomité. (Se § 8.)
e) behandles de forøvrig på dagsordenen oppførte saker.

Årsmøtet fastsetter instruks for Styret og Valgkomiteen. Se Vedlegg 1.

§ 6. Ekstraordinært Årsmøte og andre møter

Såfremt Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig (jfr. § 11), innkalles innen 2 måneder et ekstraordinært Årsmøte, som uavhengig av de møtendes antall er beslutningsdyktig i alle de på dagsordenen oppførte saker som har vært forelagt det nærmest foregående ordinære eller ekstraordinære Årsmøtet.

Ved behandling av og beslutning om nye saker, gjelder de samme regler som ved det ordinære Årsmøtet.

Ekstraordinært Årsmøte og andre møter kan med minst 8 dagers varsel innkalles av Styret, enten etter dets egen beslutning eller etter forlangende av minst 5 medlemmer. Møtene ledes av Styrets leder, eller i vedkommendes fravær av nestleder.

§ 7. Styret

Styret velges av årsmøtet. Styret består av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. I tillegg møter lederne for de faste Fagutvalg. Styrets sammensetning skal være i henhold til gjeldende instruks for Valgkomiteen. Se Vedlegg 1.

For tillitsverv i foreningen gjelder at ingen innen en sammenhengende periode kan velges til samme verv utover totalt fire år.

Styret holder møte minst 3 ganger om året.

Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder er tilstede. 

Over Styrets forhandlinger føres protokoll.

Styret vedtar opprettelse av og instrukser til alle utvalg. Se Vedlegg 2.

§ 8. Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 representanter valgt på Årsmøtet etter innstilling av Styret. Andre forslag kan også stilles.

Valgkomiteen velger selv sin leder, og forelegger for neste Årsmøte sin innstilling til valg på de i § 7. nevnte tillitsmenn.

§ 9. Kontingent og regnskap

Den del av foreningens driftsutgifter, som ikke måtte dekkes av bidraget fra Norsk Industri, utlignes årlig på medlemmene etter forslag fra Styret.

§ 10. Stiftelsen Skipsbyggerienes Fond for Forskning og Utdannelse.

Stiftelsen har midler i fond og aksjer i Marintek AS som er overført til Maritim Bransjeforening fra TBL Skip. Videre forvaltning av fondsmidler og aksjer ivaretas av Skipsforum.

§ 11. Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen

Forslag til forandring av foreningens vedtekter eller til dens oppløsning kan fremsettes av Styret eller av minst 5 medlemmer. Det kan kun behandles på et Årsmøte. Minst halvparten av foreningens medlemmer må være representert for at Årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Er Årsmøtet ikke beslutningsdyktig, kan der innkalles til ekstraordinært Årsmøte som er beslutningsdyktig, uavhengig av deltagerantallet. (jfr. § 6.)
Forslag til vedtektsendringer eller foreningens oppløsning må, for å vedtas, få minst 2/3 av de møtendes stemmer.

VEDLEGG 1 - Instruks for Valgkomiteen og Styret i Maritim Bransjeforening.

Følgende instruks er fastsatt på konstituerende møte den 18. mars 2004.

Innstillingen fra Valgkomiteen skal inneholde 6 navn. Valgkomiteen innstiller styreleder og nestleder. Innstillingen skal være sammensatt fra hver av de maritime bransjene slik:

 • 2 representanter fra skipsverft (Skipsforum)
 • 2 representanter fra skipsutstyr (Utstyrsforum)
 • 2 representanter fra skipskonsulentene (Konsulentforum)

I tillegg skal ledere for de faste Fagutvalg også sitte i Styret.

De to valgte representantene fra hver av de maritime bransjene som går inn i styret utgjør samtidig to av deltagerne i det respektive Utvalget. (Se Vedlegg 2)

VEDLEGG 2 - Instruks for Utvalg

Styret i Maritim Bransjeforening vedtok i styremøte den 18.03.2004 å videreføre følgende Fagutvalg og Utvalg i fora:

Fagutvalg

 • Innovasjonsutvalget
 • Instruks for Utvalget i foraene

Styret i Maritim Bransjeforening vedtok i styremøte den 18.03.2004 følgende:

De tidligere bransjeforeningene TBL Skip og TBL Skipsutstyr samt bransjegruppen NMK (Norske Maritime Konsulenter) endres slik:

 • Skipsforum
 • Utstyrsforum
 • Konsulentforum

I tillegg legges MarinForum (Havbruks- og fiskeriutstyr) under Maritim Bransjeforening.

De to valgte representantene fra hver av de maritime bransjene som går inn i styret utgjør samtidig to av deltagerne i Utvalget for det respektive forum. De to valgte representantene sørger for å konstituere Utvalget. En av disse er utvalgets leder og det utpekes ytterligere representanter etter behov til Utvalget.

Arbeidsformen bestemmes i Utvalget som har ansvaret for å arrangere møteplasser hvor de enkelte foraene kan ivareta sine spesielle interesser.