Om Maritim Bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet. Bransjen generelt skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne. Utfordringen er å få fokus på og synliggjøre viktige saker, arbeide langsiktig og få bedre koordinering av begrensede ressurser for å realisere målene.

Mer informasjon

Styret i Maritim bransjeforening

Leder
Geir Bjørkeli, Corvus Energy AS

Styremedlemmer
Tor Øyvin Aa, Brødrene Aa AS (nestleder)
Torbjørn Bringedal, LMG Marin AS
Mikael Johansen, Multi Maritime AS
An-Magritt Tinlund Ryste, Kongsberg Maritime AS
Øystein Matre, Westcon Yards

Anders Stoltz-Rasmussen, leder av Verftsringen i Nord-Norge
Knut Andresen, Brunvoll AS (leder av Innovasjonsutvalget)

Valgkomité
Kjersti Kleven, Myklebust Verft AS
Sigmund Sørensen, Polarkonsult AS
Tor S Andersen, CCG Corporation AS

Innovasjonsutvalget

Utvalget vil også bidra til å skape forståelse for forskningens betydning for maritim konkurranseevne ovenfor myndighetene.

Innovasjonsutvalget samarbeider med Norges Rederiforbund, DNV og Marintek.

Innovasjonsutvalgets medlemmer
 • Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
 • Rune Garen, Kongsberg Maritime AS, Ulsteinvik
 • Odd Moen, Siemens AS, Trondheim
 • Stig Sandanger Riise, Vard Group AS, Ålesund
 • Anstein Aa, Brødrene Aa AS, Hyen

Vedtekter - Maritim bransjeforening

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, og dens sete er Oslo.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser samt å virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer

Foreningen inngår som en faggruppe under Norsk Industri, og forplikter seg til å overholde de for Norsk Industri til enhver tid gjeldende vedtekter. Som medlemmer kan opptas bedrifter som har en betydelig del av sin virksomhet innenfor maritim sektor.

§ 4. Organer
Foreningens organer:
 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomité
 • Forumsutvalgene:
 • Skipsforum
 • Utstyrsforum
 • Konsulentforum
§ 5. Årsmøte

Årsmøtet sammenkalles av Styret hvert år med minst 2 ukers skriftlig varsel til hvert medlem. Årsmøtet avholdes senest 4 uker før vedtatt dato for Generalforsamlingen i Norsk Industri.

Samtidig med innkallelsen meddeles hvilke saker (dagsorden) Styret vil forelegge Årsmøtet til behandling, dog skal forslag til vedtektsendringer være tilstilt medlemmene minst 2 måneder før Årsmøtet. (Se § 11)

På Årsmøtet:

a) fremlegger Styret årsberetning og revidert regnskap til godkjenning.
b) avgjøres fremkomne forslag til vedtektsendringer. (Se § 11)
c) velges styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer.
d) velges Valgkomité. (Se § 8.)
e) behandles de forøvrig på dagsordenen oppførte saker.

Årsmøtet fastsetter instruks for Styret og Valgkomiteen. Se Vedlegg 1.

§ 6. Ekstraordinært Årsmøte og andre møter

Såfremt Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig (jfr. § 11), innkalles innen 2 måneder et ekstraordinært Årsmøte, som uavhengig av de møtendes antall er beslutningsdyktig i alle de på dagsordenen oppførte saker som har vært forelagt det nærmest foregående ordinære eller ekstraordinære Årsmøtet.

Ved behandling av og beslutning om nye saker, gjelder de samme regler som ved det ordinære Årsmøtet.

Ekstraordinært Årsmøte og andre møter kan med minst 8 dagers varsel innkalles av Styret, enten etter dets egen beslutning eller etter forlangende av minst 5 medlemmer. Møtene ledes av Styrets leder, eller i vedkommendes fravær av nestleder.

§ 7. Styret

Styret velges av årsmøtet. Styret består av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. I tillegg møter lederne for de faste Fagutvalg. Styrets sammensetning skal være i henhold til gjeldende instruks for Valgkomiteen. Se Vedlegg 1.

For tillitsverv i foreningen gjelder at ingen innen en sammenhengende periode kan velges til samme verv utover totalt fire år.

Styret holder møte minst 3 ganger om året.

Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder er tilstede. 

Over Styrets forhandlinger føres protokoll.

Styret vedtar opprettelse av og instrukser til alle utvalg. Se Vedlegg 2.

§ 8. Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 representanter valgt på Årsmøtet etter innstilling av Styret. Andre forslag kan også stilles.

Valgkomiteen velger selv sin leder, og forelegger for neste Årsmøte sin innstilling til valg på de i § 7. nevnte tillitsmenn.

§ 9. Kontingent og regnskap

Den del av foreningens driftsutgifter, som ikke måtte dekkes av bidraget fra Norsk Industri, utlignes årlig på medlemmene etter forslag fra Styret.

§ 10. Stiftelsen Skipsbyggerienes Fond for Forskning og Utdannelse.

Stiftelsen har midler i fond og aksjer i Marintek AS som er overført til Maritim Bransjeforening fra TBL Skip. Videre forvaltning av fondsmidler og aksjer ivaretas av Skipsforum.

§ 11. Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen

Forslag til forandring av foreningens vedtekter eller til dens oppløsning kan fremsettes av Styret eller av minst 5 medlemmer. Det kan kun behandles på et Årsmøte. Minst halvparten av foreningens medlemmer må være representert for at Årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Er Årsmøtet ikke beslutningsdyktig, kan der innkalles til ekstraordinært Årsmøte som er beslutningsdyktig, uavhengig av deltagerantallet. (jfr. § 6.)
Forslag til vedtektsendringer eller foreningens oppløsning må, for å vedtas, få minst 2/3 av de møtendes stemmer.

VEDLEGG 1 - Instruks for Valgkomiteen og Styret i Maritim Bransjeforening.

Følgende instruks er fastsatt på konstituerende møte den 18. mars 2004.

Innstillingen fra Valgkomiteen skal inneholde 6 navn. Valgkomiteen innstiller styreleder og nestleder. Innstillingen skal være sammensatt fra hver av de maritime bransjene slik:

 • 2 representanter fra skipsverft (Skipsforum)
 • 2 representanter fra skipsutstyr (Utstyrsforum)
 • 2 representanter fra skipskonsulentene (Konsulentforum)

I tillegg skal ledere for de faste Fagutvalg også sitte i Styret.

De to valgte representantene fra hver av de maritime bransjene som går inn i styret utgjør samtidig to av deltagerne i det respektive Utvalget. (Se Vedlegg 2)

VEDLEGG 2 - Instruks for Utvalg

Styret i Maritim Bransjeforening vedtok i styremøte den 18.03.2004 å videreføre følgende Fagutvalg og Utvalg i fora:

Fagutvalg

 • Innovasjonsutvalget
 • Instruks for Utvalget i foraene

Styret i Maritim Bransjeforening vedtok i styremøte den 18.03.2004 følgende:

De tidligere bransjeforeningene TBL Skip og TBL Skipsutstyr samt bransjegruppen NMK (Norske Maritime Konsulenter) endres slik:

 • Skipsforum
 • Utstyrsforum
 • Konsulentforum

I tillegg legges MarinForum (Havbruks- og fiskeriutstyr) under Maritim Bransjeforening.

De to valgte representantene fra hver av de maritime bransjene som går inn i styret utgjør samtidig to av deltagerne i Utvalget for det respektive forum. De to valgte representantene sørger for å konstituere Utvalget. En av disse er utvalgets leder og det utpekes ytterligere representanter etter behov til Utvalget.

Arbeidsformen bestemmes i Utvalget som har ansvaret for å arrangere møteplasser hvor de enkelte foraene kan ivareta sine spesielle interesser.

HMS i maritim bransje

Beste Praksis for miljøarbeid i verft

Målsettingen er  ”Å lage en systematisk oversikt for bransjene Maritim og Olje og Gass i Norsk Industri som viser praktiske løsninger for å unngå utslipp til vann og andre miljøbelastninger fra verftsindustrien”. Arbeidsgruppen går gjennom eksisterende og kommende myndighetskrav til blant annet ”utslipp til vann”, og skal lage en sammenstilling av forslagene til hvordan bedriftene praktisk kan etterleve utslippskravene. Gruppen skal også peke på forhold som hindrer bedriftene å oppfylle kravene og hva som vil kreves av tekniske endringer (med kostnadsramme).

Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som er miljømyndighet for verftene (nybygg, reparasjon og offshoreverft). Klif har vedtatt et nytt kapitel i Forurensingsforskriften for å regulere blant annet skipsverft, med tittelen ”kapitel 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)”, der utslippskrav til bransjen inngår og kravene trådte i kraft 1. januar 2012.

 • Vakttelefon for HMS
 • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

I kravet til utslipp til sjø brukes blant annet en formulering som ”begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning”. Norsk Industri ønsker at resultatet fra arbeidet i Beste praksisgruppen skal inngå som underlag for veiledninger som Klif vil utarbeide til Fylkesmennenes Miljøvernavdelinger og bedriftene.

Det er utslipp til sjø som for tiden er hovedoppgaven i arbeidsgruppen, men man diskuterer også et forslag til mal for risikoanalyse av miljøforholdene ved verft.

Personløft

er et tema som berører mange verft. Arbeidstilsynet endret sin regelforståelse i 2007, og alle som nå må foreta personløft med løfteutstyr som ikke er beregnet for dette må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Arbeidsgruppen har laget et forslag til en risikoanalyse og prosedyre – dette er nødvendig underlag til en dispensasjonssøknad .

Norsk Industri vil på bransjens vegne fremme ønsket om flere forskriftsmessige løfteutstyr på markedet, slik at medlemsbedriftene ikke må starte opp typeprøving av sitt eksisterende løfteutstyr (dette gjelder løfteutstyr der det ikke fins typeprøvd personløfteutstyr på markedet).

Forurenset sjøbunn

er også et forhold som flere verft med lange historiske røtter må ha kunnskap om. Norsk Industri deltar i Konsultasjonsgruppen for forurensede sedimenter hos Klif, og har også en gruppe med berørte bedrifter for å diskutere ulike problemstillinger. Klif og Fylkesmannens Miljøvernavdelinger har sendt pålegg om undersøkelse i sjøbunn og grunn til 109 verft, og de går nå gjennom anbefalinger i rapportene om behov for tiltak.

I Miljømyndighetenes strategi for forurenset sjøbunn bygger man på ”forurenser betaler-prinsippet”, dvs at den ansvarlige betaler for tiltak. NHO og Norsk Industri har skrevet en juridisk betenkning knyttet til hjemmel i Forurensingsloven for å pålegge oppryddingstiltak for tidligere lovlig forurensing.

REACH

er det europeiske kjemikalieregelverket, og Norsk Industri har sammen med HMS-rådet i Olje og Gass laget en kort introduksjon til dette. Utfordringene og rollene for disse to bransjene er i hovedsak like, slik at artikkelen også er relevant for medlemsbedriftene i Maritim.

Isolasjonsmateriale av keramiske fiber brukes ved høye temperaturer og har erstattet asbest for en del bruksområder. Norsk Industri har laget en kort artikkel med avklaringer og aktuelt regelverk samt kort forslag til tiltak.

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

er et viktig område både for medlemsbedriftene og Norsk Industri. Mange av bedriftene i Maritim har deltatt i våre regionale nettverk, og har gjennom sine aktiviteter oppnådd gode resultater.

Norsk Industri ønsker at medlemsbedriftene rapporterer inn sykefraværstall og personskader. Bedrifter som rapporterer får tilgang på tall og mulighet til å kunne sammenlikne egne tall med bedrifter i samme bransje.