Veikart for gjenvinningsbransjen

Publisert

Foto: Norsk Gjenvinning

Foto: Norsk Gjenvinning.

Norsk Industri har utarbeidet et veikart som beskriver utviklingsmuligheter og ambisjoner for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge, mht. en industriell utvikling.

Norsk Industri foreslår seks virkemidler for å få til en industriell utvikling av gjenvinningsbransjen.

Industrialisering innebærer at håndtering av avfall kan skje på en stadig mer innovativ og ressurseffektiv måte. Dette vil kreve investeringer mht. utvikling og bruk av ny teknologi. I tillegg vil flere av arbeidsprosessene for å videreforedle avfallet til nytt råstoff utføres maskinelt. Det er naturlig å se for seg en utvikling mot mer avanserte gjenvinningsanlegg med kapasitet til å konkurrere om avfall regionalt, nasjonalt og nordisk.

Konkret foreslås det følgende virkemidler for å få til utviklingen som beskrives:

Bransjespesifikke virkemidler:
  • Forskriftskrav til utsortering av avfall til materialgjenvinning.
  • Standardisering av kvalitetskrav til avfallsråstoff.
Generelle virkemidler:
  • Avvikling av kommunale bedrifters konkurransefordeler.
  • Vektlegging av miljøkriterier ved offentlige anskaffelser.
  • God tilgang på næringsareal til industrivirksomhet.
  • Økt satsning på næringsrettet FoU.