Veikartet for elektro- og energibransjen

Publisert

Fv.: Bransjeforeningens styreleder Arne Klette fra ABB og bransjesjef Stein-Iver Koi er glade for at veikartet for elektro- og energibransjen endelig er på plass!

Høsten 2016 besluttet styret i bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri å utarbeide "Veikart for bransjen". Nå er det klart!

Styret etablerte en arbeidsgruppe som med stort engasjement har diskutert og utformet noen overordnede tanker for den elektrotekniske industri i Norge, basert på dagens ståsted og forutsatt noen rammer som må "på plass" for at disse kan nås.

Tanken bak å gjennomføre et slikt arbeid har i grunnen vært drevet av de overordnede føringer vi nå ser i samfunnet, "det grønne skiftet", klimautfordringene, verdiskaping, kompetanseoppbygging, velstandsutvikling mv.

Sentrale verktøy i fremtiden

Den elektrotekniske industrien i Norge er å betrakte som helt sentral for å løse flere av disse utfordringene. I et fremtidig lavutslippssamfunn, der så mye av energiforbruket som mulig må elektrifiseres, vil avhengigheten av stabil og forutsigbar elektrisk forsyning øke. Elektrisitet vil fremstå som fremtidens energibærer, flere deler av samfunnet vil bli elektrifisert, og det vil bli en betydelig økt etterspørsel av fornybar energi. Den elektrotekniske industrien er godt posisjonert til å lede an i denne utviklingen.

Last ned Veikart for elektro- og energibransjen.

Økt satsing på kompetanse, forskning og utvikling vil gi bedrifter konkurransefortrinn innen ressurseffektiv og bærekraftig produksjon av innsatsfaktorer for produksjon, transmisjon og forbruk av elektrisk kraft.

Industrien er driveren

Teknologiutvikling krever kompetanse og samhandling, forutsigbare rammebetingelser og interesse for investeringer. Økt satsing på næringsrettet og brukerstyrt forskning er nødvendig. Industrien må være driveren for denne delen av forskningen.

Satsingen på pilotering må styrkes. Dagens ordninger må utvides og utvikles for å kompensere for et lite hjemmemarked. Norge må bli "pilotlandet" for fremtidens bærekraftige samfunn – noe vi har forutsetninger for å få til!

Norge er et lite land i verden, og norsk industriell utvikling må finne nisjer og løfte disse opp til markedsledere innenfor sine områder.