§ 14 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON

14.1. Ingen medlemsbedrift kan tre ut av Norsk industri før den har vært medlem i to år. Har det vært utbetalt konflikterstatning fra NHOs Konfliktfond i de to første år bedriften er medlem og denne overstiger den premien bedriften har betalt til Konfliktfondet, må bedriften være medlem i fire år før den kan tre ut. Alternativt kan bedriften innbetale differansen mellom utbetalt erstatning og innbetalt premie til Konfliktfondet, og derved kunne tre ut etter to år. Utmelding må skje skriftlig og med seks måneders varsel.

Hvis utmeldelse fra en bedrift, som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap, ikke er mottatt før den dag gjeldende tariffavtale for bedriften utløper, kan bedriften først tre ut av Norsk Industri/NHO når den nye tariffavtalen er utløpt.

NHOs Styre kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap å tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av Norsk Industri og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan NHOs Styre bestemme at bedriften skal tre ut av Norsk Industri allerede ved tariffavtalens utløpstid.

14.2. Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av Norsk Industri med samme rettigheter og forpliktelser.

14.3. Styret i Norsk Industri kan vedta å ekskludere en medlemsbedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår Norsk Industri, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

14.4. Beslutning om eksklusjon kan, med oppsettende virkning, ankes til førstkommende generalforsamling. Ankefrist er 14 dager fra medlemsbedriften ble skriftlig meddelt beslutningen.

14.5. Styret kan ekskludere bedrifter som ved årets utløp ikke har betalt medlemskontingent.