Norsk Industris vedtekter

Sist oppdatert: 9. mai 2016

> Norsk Industris vedtekter (last ned PDF)

> By-laws for The Federation of Norwegian Industries (download PDF

§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1. Foreningens navn er Norsk Industri. Norsk Industri har sitt sete i Oslo.

1.2. Norsk Industri er en landsforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

1.3. Foreningens formål er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og bransjespesifikke behov og virke for at medlemsbedriftene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode og sikre arbeidsplasser.

1.4. Foreningen skal søke innflytelse og drive målrettet virksomhet rettet mot myndigheter, næringslivsorganisasjoner, andre norske og internasjonale organisasjoner og samfunnet generelt.

1.5. Foreningen skal informere og gi service rettet mot medlemsbedriftene.

1.6. Norsk Industri skal fremme kontakt og samarbeid mellom ulike bedriftsmiljøer, medlemsbedrifter og bransjeforeninger.

1.7. Foreningen skal virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.

1.8. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser innad i NHO.

§ 2 MEDLEMMER OG MEDLEMSKAPSBETINGELSER

2.1. Som medlemmer av landsforeningen kan opptas bedrifter som driver industriell og tilgrensende næringsvirksomhet.

2.2. Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf. aksjelovens og allmennaksjelovens § 1-3) innenfor de næringsområder Norsk Industri dekker, skal medlemskapet omfatte alle bedrifter i konsernet. Hvis et medlem motsetter seg dette, uttrer det av NHO/Norsk Industri etter utløpet av ordinær utmeldelsesfrist. NHOs Styre kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

2.3. Medlemmene er forpliktet til å overholde landsforeningens vedtekter og de vedtak og avtaler som, i henhold til disse, treffes av Norsk Industris organer.

2.4. Medlemmene plikter å sende inn til Norsk Industri alle oppgaver og opplysninger som er nødvendige for landsforeningens virksomhet.

§ 3 FORHOLDET TIL NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

3.1. Medlemskapet i Norsk Industri medfører plikt til også å være medlem av NHO.

3.2. Bedrifter som har tariffavtale, eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap.

3.3. Bedrift som ikke har tariffavtale, og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan velge å ikke være med i det forpliktende tariffellesskapet. Slike bedrifter betaler ikke kontingent til NHOs konfliktfond og er ikke bundet av NHOs tariffmessige vedtak.

§ 4 KONTINGENT

4.1. Norsk Industris virksomhet finansieres ved kontingent fra medlemmene. Grunnlaget for kontingentberegningen er utbetalt brutto arbeidslønn det sist forløpne kalenderår. Av forfalt, men ikke betalt kontingent, betales vanlig morarente.

§ 5 REPRESENTASJON

5.1. Medlemsbedriftene kan være representert i Norsk Industri ved eier, styreleder, daglig leder eller den sistnevnte bemyndiger.

§ 6 STEMMEREGLER FOR GENERALFORSAMLINGEN

6.1. På Generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) har hver medlemsbedrift, som ifølge siste oppgave, beskjeftiger

  • inntil 100 årsverk én stemme
  • f.o.m. 101 t.o.m. 250 årsverk to stemmer
  • f.o.m. 251 t.o.m. 500 årsverk tre stemmer
  • over 500 årsverk fire stemmer

Som medlem menes bedrift som er etablert som selvstendig geografisk enhet. Dette innebærer at dersom det i et konsern er flere enheter, vil hver geografiske enhet bli regnet som én bedrift.

6.2. En representant har ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt fra andre selskaper, unntatt i eget konsern.

6.3. Stemmerett knyttet til tarifforhold har bare medlemmer som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap.

6.4. Hvis intet annet er bestemt i disse vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede bedriftsrepresentanter. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, unntatt ved valg som avgjøres ved loddtrekning.

§ 7 BRANSJEFORENINGER

7.1. Medlemsbedriftene kan opprette bransjeforeninger for å ivareta sine spesielle interesser. Bransjeforeningene konstituerer seg selv med eget styre og fastsetter selv sine vedtekter, som ikke må stride mot Norsk Industris vedtekter. Norsk Industris Styre godkjenner opprettelsen av bransjeforeninger, bransjeforeningenes vedtekter og eventuelle endringer av disse.

7.2. Bransjeforeningene kan opptre utad, men må ikke opptre i strid med Norsk Industris interesser eller virksomhet. I de tilfeller bransjeforeningens oppfatning i bestemte bransjespesifikke saker ikke er i samsvar med Norsk Industris syn, skal bransjeforeningen, før man eventuelt går ut offentlig med sitt syn, på forhånd ha drøftet dette med administrerende direktør i Norsk Industri. Oppnås ikke enighet føres saken til behandling i Norsk Industris Styre som avveier hva som er til fellesskapets beste.

7.3. Gjennom de årlige budsjetter gir Styret i Norsk industri rammene for hva bransjene skal arbeide med innenfor landsforeningens felles budsjetter. Ønsker bransjeforeningen å arbeide med andre saker, dekkes ikke det av fellesskapet.

7.4. Norsk Industris administrasjon skal, så langt det er praktisk mulig, bistå bransjeforeningene med å fremme deres særinteresser overfor myndigheter og andre så lenge dette ikke er i strid med Norsk Industris generelle standpunkter.

7.5. Bransjeforeningene kan så langt det ikke strider mot konkurransereglene engasjere seg i forretningsmessige forhold av prinsipiell art mellom enkeltbedrifter eller bransjer der de finner det hensiktsmessig.

7.6. Det forutsettes at bransjeforeningene betjenes av Norsk Industris administrasjon og at tildeling av ressurspersoner skjer i forståelse mellom bransjeforening og administrerende direktør i Norsk Industri.

§ 8 GENERALFORSAMLING

8.1. Generalforsamlingen er Norsk Industris øverste myndighet.

8.2. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni måned. Medlemmene varsles om dato for ordinær generalforsamling med minst to måneders varsel. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel. Sammen med innkallingen oversendes dagsorden og sakspapirer.
Saker som et medlem ønsker behandlet av Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles av Generalforsamlingen.

8.3. Generalforsamlingen ledes av foreningens styreleder, eventuelt dens nestleder - eller om begge har forfall - av en valgt dirigent. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt av Generalforsamlingen.

8.4. Ordinær Generalforsamling skal:
a) Velge to tilstedeværende bedriftsrepresentanter til, sammen med møtelederen, å undertegne møteprotokollen.

b) Behandle årsberetningen.

c) Behandle Norsk Industris reviderte regnskaper med revisjonsberetninger.

d) Fastsette kontingent for påfølgende år.

e) Behandle langsiktige strategiplaner.

f) Velge styreleder, nestleder og åtte styremedlemmer. Leder og nestleder samt minst fire av styremedlemmene må komme fra tariffbundne bedrifter.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Styremedlemmene kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. For Styrets leder kan den sammenhengende funksjonstid i Styret være inntil åtte år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

g) Velge Norsk Industris Representantskap bestående av 30 medlemmer samt velge åtte vararepresentanter. Representantskapet skal bestå av Norsk Industris Styre supplert med ytterligere 20 medlemmer. Representantskapet ledes av Norsk Industris styreleder. Nestleder i Norsk Industris styre er også nestleder i Representantskapet.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Medlemmer av Representantskapet kan gjenvelges men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

h) Velge revisor. Valgperiode er ett år.

i) Velge representanter og vararepresentanter i numerisk rekkefølge til NHOs Representantskap og Generalforsamling.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Norsk Industris representanter og vararepresentanter til NHOs Generalforsamling og Representantskap kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

j) Velge valgkomité bestående av leder og syv medlemmer. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Medlemmer av valgkomiteen kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

k) Godkjenne valgkomiteens retningslinjer.

l) Behandle andre saker som står på dagsordenen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst åtte dagers varsel når Styret finner det påkrevet, eller når et antall medlemsbedrifter som sysselsetter minst 20 prosent av totalt antall ansatte i medlemsbedriftene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis Styret finner det nødvendig.

§ 10 REPRESENTANTSKAP

10.1. Representantskapet består av Styret samt ytterligere 20 medlemmer valgt av Generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også åtte vararepresentanter til Representantskapet. Innkalling til møte i Representantskapet skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel og basert på den dagsorden som Styret har vedtatt, jf. pkt 11.2. Representantskapet kan etter behov innkalles med kortere varsel.

10.2. Representantskapet behandler saker av stor betydning for Norsk Industri. Sakene forberedes av Styret. Det legges opp til minst to møter i året.

10.3. Representantskapet får seg forelagt Styrets forslag til langsiktig strategiplan før denne endelig vedtas av Generalforsamlingen. Representantskapet skal få seg forelagt Styrets årlige arbeidsplaner med tilhørende budsjett.

10.4. Representantskapet behandler Norsk Industris regnskap og kontingent for det påfølgende år før disse sakene fremlegges for Generalforsamlingen. Vedtektsendringer skal forelegges Representantskapet før behandling på Generalforsamlingen.

§ 11 STYRET

11.1. Styret består av leder, nestleder og åtte styremedlemmer. Innkalling til styremøtet skjer skriftlig. Styret er beslutningsdyktig når det er riktig innkalt og når styreleder eller nestleder samt minst fem styrerepresentanter er til stede.

11.2. Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtekter og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av Generalforsamlingen. Styret fastsetter foreningens budsjett. Styret innkaller skriftlig til møter i Representantskapet.

11.3. Styret har ansvaret for foreningens arbeid knyttet til tarifforhold og oppnevner forhandlingsutvalg som skal stå for gjennomføring av lønnsoppgjør og tariffrevisjon. For øvrig kommer bestemmelsene om forhandlinger og konflikt i NHOs vedtekter (§§ 11, 12 og 13) til anvendelse.

11.4. Til gyldig beslutning kreves alminnelig flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Stemmerett i saker knyttet til tarifforhold har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter.

11.5. Over Styrets møter føres protokoll som godkjennes og undertegnes av deltagende styremedlemmer, senest på neste styremøte.

11.6. Medlem av Styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem, eller dersom vedkommende slutter i medlemsbedrift eller den del av konsernet som er medlem av Norsk Industri.

11.7. Styret ansetter og utferdiger instruks for foreningens administrerende direktør.

11.8. Styret kan delegere myndighet til administrerende direktør.

11.9. Styret kan fastsette en styreinstruks som gir nærmere retningslinjer om Styrets arbeid og saksbehandling.

§ 12 VALGKOMITÉ

12.1. Valgkomiteen skal avgi innstilling til Generalforsamlingen over kandidater til de tillitsverv som skal velges av Generalforsamlingen.

12.2. Valgkomiteen skal i sitt forslag ta hensyn til Styrets samlede kompetanse og en rimelig spredning mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn.

12.3. Valgkomiteens instruks legges til grunn for arbeidet.

§ 13 ADMINISTRERENDE DIREKTØR

13.1. Administrerende direktør forestår foreningens virksomhet i overensstemmelse med de retningslinjer og instrukser Styret fastsetter. Han/hun møter i Generalforsamlingen, Representantskapet og i Styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

13.2. Administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger er valgkomiteens sekretær.

§ 14 FAGUTVALG

14.1. Styret oppretter rådgivende fagutvalg etter behov på områder av særlig viktighet for foreningens arbeid.

14.2. Fagutvalgene rapporterer til administrasjonen. Ved oppnevning av representanter til fagutvalgene, skal kompetanse- og bransjemessige hensyn legges til grunn.

14.3. Fagutvalgenes mandat skal godkjennes av Styret. Om ønskelig forelegges Styret møtereferater fra utvalgene til orientering.

§ 15 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON

15.1. Ingen medlemsbedrift kan tre ut av Norsk industri før den har vært medlem i to år. Har det vært utbetalt konflikterstatning fra NHOs Konfliktfond i de to første år bedriften er medlem og denne overstiger den premien bedriften har betalt til Konfliktfondet, må bedriften være medlem i fire år før den kan tre ut. Alternativt kan bedriften innbetale differansen mellom utbetalt erstatning og innbetalt premie til Konfliktfondet, og derved kunne tre ut etter to år. Utmelding må skje skriftlig og med seks måneders varsel.

Hvis utmeldelse fra en bedrift, som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap, ikke er mottatt før den dag gjeldende tariffavtale for bedriften utløper, kan bedriften først tre ut av Norsk Industri/NHO når den nye tariffavtalen er utløpt.

NHOs Styre kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap å tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av Norsk Industri og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan NHOs Styre bestemme at bedriften skal tre ut av Norsk Industri allerede ved tariffavtalens utløpstid.

15.2. Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av Norsk Industri med samme rettigheter og forpliktelser.

15.3. Styret i Norsk Industri kan vedta å ekskludere en medlemsbedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår Norsk Industri, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

15.4. Beslutning om eksklusjon kan, med oppsettende virkning, ankes til førstkommende generalforsamling. Ankefrist er 14 dager fra medlemsbedriften ble skriftlig meddelt beslutningen.

15.5. Styret kan ekskludere bedrifter som ved årets utløp ikke har betalt medlemskontingent.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

16.1. Endringer i Norsk Industris vedtekter kan bare besluttes av en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), og skal, før beslutning tas av Generalforsamlingen, være forelagt Representantskapet.

16.2. Til gyldig beslutning kreves at minst 3/4 av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslag må være sendt medlemmene minst to måneder på forhånd.

§ 17 OPPLØSNING AV LANDSFORENINGEN

17.1. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av Styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 20 prosent av de sysselsatte i foreningens medlemsbedrifter. For å kunne behandles av Generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) må forslaget være sendt medlemmene senest tre måneder før Generalforsamlingen.

17.2. Til gyldig beslutning om oppløsning kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

17.3. Besluttes foreningen oppløst, skal Generalforsamlingen også bestemme hvordan Norsk Industris verdier og eiendeler skal disponeres. Bestemmelse om dette treffes med simpelt flertall av de avgitte stemmer.