Viktig støtte til NORWEP

STATSBUDSJETTET: Norwegian Energy Partner (NORWEP) har vært og er en svært avgjørende organisasjon for å få norsk leverandørindustri ut i det globale markedet. Regjeringen foreslår en støtte til NORWEP på 35 mill. NOK i 2021.

Bare innenfor olje- og gassindustrien var det et intensjonalt salg fra norske leverandører på ca. 100 milliarder NOK i 2019. En betydelig del av sysselsetting og verdiskapingen i Norge er basert på leveranser av teknologi og tjenester til internasjonale markeder. NORWEP dekker nå hele bredden av energiområdet, og med den meget sterke globale veksten innen havvind, er det spesielt viktig at NORWEP har muskler til å være tett på disse markedene.

Regjeringen foreslår en støtte til NORWEP på 35 millioner kroner i 2021. Dette er midler som kommer i tillegg til det alle partnerne (medlemsbedriftene) betaler inn årlig. Forvaltningen av våre energiressurser har skapt en viktig og teknologirettet leverandørnæring som konkurrerer i et internasjonalt marked.

Norsk Industri konstaterer at begjeringen har en ambisjon om å bruke hele virkemiddelapparatet på en effektiv og samordnet måte, inkludert NORWEP, Innovasjon Norge og utestasjonene, for å bistå norske tekno­logibedrifter internasjonalt. Næringsfremme i utlandet skal bidra til å styrke det langsiktige grunnlaget for norsk verdiskaping og syssel­setting innenfor petroleums- og energinæringen.

– NORWEP, hvor Norsk Industri er en av stifterne, er et brukervennlig og kostnadseffektivt virkemiddel for internasjonali­sering av norske energirelaterte bedrifter og tilrettelegger for målrettet internasjonal forret­ningsutvikling, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for leverandørindustrien til olje og gass i Norsk Industri.