Mindre til vei, mer til jernbane

Publisert

STATSBUDSJETTET: For industrien er det viktig at samferdselsløsningene binder landet vårt sammen og knytter oss til resten av Europa. På denne måten gjøres regionale arbeidsmarkeder mer robuste, og korridorene med eksport og import blir mer effektive.

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas, kan følgende nye veiprosjekter hos Statens vegvesen få oppstart i 2021:

  • E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken fylke
  • E39 Myrmel – Lunde i Vestland fylke
  • E39 Lønset – Hjelset i Møre og Romsdal fylke
  • E39 Ørskogfjellet, krabbefelt i Møre og Romsdal fylke
  • Rv. 4 Roa – Gran grense inkludert Jaren-Lygnebakken i fylka Innlandet og Viken

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til forberedende arbeid og eventuell anleggsstart på flere riksveistrekninger i 2021: E18 Lysaker-Ramstadsletta, riksveg 4 Roa-Gran grense, E39 Myrmel-Lunde, E39 Lønset-Hjelset og krabbefelt på E39 Ørskogfjellet. I tillegg kan følgende prosjekt i Nye Veier sin portefølje få oppstart: E6 Kvænangsfjellet, E6 Kvithammer-Åsen, E6 Ulsberg-Vindåsliene, E6 Moelv-Roterud, E6 Roterud-Storhove, E6 Storhove-Øyer og E39 Herdal-Røyskår.

Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesvegene, men fylkesveier med særlig stor næringstransport er av nasjonal interesse. Derfor foreslår regjeringen òg i 2021 å løyve 100 millioner kroner til tilskottsordningen til fylkesveier som er viktige for næringstransporten

2021 blir enda et år med reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

I 2021 prioriterer regjeringen full fremdrift i allerede igangsatte byggeprosjekt, ikke minst på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.  Budsjettforslaget gjør det mulig med anleggsstart på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen.