Liten økning til ENOVA

Publisert

STATSBUDSJETTET: Statsbudsjettet for 2021 legger for Enovas del opp til en liten økning i bevilgningene sammenlignet med 2020. Det gis ingen nye signaler for hva som kommer i det nye mandatet som skal gjelde fra 2021.

Enova er og bør fortsatt være et viktig virkemiddel i klima og energipolitikken. Forutsetningen er at mandat og rammer for virksomheten er tilpasset industriens behov for riskikoavlastning.

I forbindelse med pandemien og krisepakkene før sommeren la Norsk Industri fram en liste med det vi kalte "gryteklare prosjekter". Felles for mange av prosjektene var at de trengte risikoavlastning fra Enova for realisering. Problemet er at mange av dem ikke er støtteberettigede fordi de er i kvotepliktig sektor.

Dette  har vi tatt opp med departementet, ved flere anledninger, senest i deres arbeid med den nye avtalen med Enova. Kvotepliktig sektors prosjekter må likebehandles med ikke-kvotepliktig sektor i det nye mandatet.

– Det er viktig at regjeringen nå lytter til industrien og gjør endringer i mandatet slik at Enova kan bidra til risikoavlastning i enda større grad enn i dag også for den kvotepliktige sektoren. Det er her de største prosjektene ligger og som kan produsere klimariktige materialer som er helt nødvendig i det grønne skiftet, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder