Innfører CO2-avgift på avfallsforbrenning

Publisert

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å innføre CO2-avgift på ikke-kvotepliktig forbrenning av avfall. Norsk Industri mener at avgiften bør speile kvoteprisen for å gi like konkurransevilkår i forbrenningsmarkedet.

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på 149 kr per tonn CO2-utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg. Norsk Industri støtter at det nå innføres prising av klimagassutslipp fra all avfallsforbrenning.

I dag er det er en skjevhet på forbrenningsmarkedet. Samforbrenningsanlegg (dvs. anlegg som hovedsakelig produserer damp til industrien) er kvotepliktige og betaler for sine klimagassutslipp. Avfallsforbrenningsanlegg (dvs. anlegg som hovedsakelig produserer strøm eller fjernvarme) er ikke kvotepliktige, og har til nå ikke betalt for sine utslipp. Regjeringens forslag bidrar til likere vilkår mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Men, i og med at den foreslåtte avgiften kun utgjør rundt halvparten av kvoteprisen vil fortsatt ikke-kvotepliktige anlegg ha en konkurransefordel.

Regjeringens forslag til avgiftsnivå i 2021 er også vesentlig lavere enn den samlede karbonprisen som svenske og danske avfallsforbrenningsanlegg står ovenfor.

– Norsk Industri støtter forslaget om å innføre en CO2-avgift for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Vi mener imidlertid at avgiften bør speile kvoteprisen, for å gi like konkurransevilkår i forbrenningsmarkedet. Dette betyr at avgiftsnivået bør ligge på rundt 250 kroner per tonn CO2, sier fagsjef Gunnar Grini i Norsk Industri.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder