God videreføring av petroleumsforskning

STATSBUDSJETTET: Olje- og energidepartementet (OED) foreslår 302 millioner kroner til petroleumssektoren i Forskningsrådet. Disse midlene er avgjørende og utløsende for mange teknologiutviklingsprosjekter.

Forslaget er på samme nivå som tidligere.

Erfaringsmessig er disse midlene avgjørende og utløsende for mange teknologiutviklingsprosjekter. Midlene utløser også et langt større beløp totalt fra leverandører, oljeselskap, institutter og utdanningsinstitusjoner. Programmene Petromaks 2 og DEMO 2000 er attraktive hos leverandørindustrien, og det er nå etablert en løpende søknadsprosess i Forskningsrådet.

– Det er sterk konkurranse om prosjektmidlene, og det er kun de beste av de beste som når opp for tildeling. Midlene fra OED går også til viktige Petrosentre, blant annet Lavutslippsenteret som blir ledet av SINTEF/NTNU, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.

Regjeringen skriver blant annet følgende i sitt forslag til Statsbudsjett:

Satsingen bidrar til å ivareta samfunnets og nærin­gens behov for langsiktig kompetanseutvikling. Innsatsen knyttet til utforskning og utvinning av petroleum gir positive læringseffekter, ikke bare mellom leverandørbedrifter innenfor næringen, men likeså mellom bedrifter i petroleumsnærin­gen og andre deler av økonomien og bidrar til økt produktivitet og produksjon ikke bare i tradisjo­nell konkurranseutsatt fastlandsøkonomi, men også i skjermet sektor. Det skal utvikles ny tekno­logi som fremmer verdiskaping og konkurranse­kraft i industrien og i forskningsmiljøene, samti­dig som aktiviteten foregår sikkert og forsvarlig og med stadig lavere utslipp. Konkret skal det utvikles ny teknologi og kunnskap som skal gjøre det mulig å finne mer ressurser, øke utvinningen, forbedre effektivitet og ytelse, redusere kostnader i utbygging og drift av petroleumsforekomster og redusere miljø- og klimapåvirkningen av virksom­heten. Kostnadseffektive løsninger for nedsten­ging og plugging av petroleumsbrønner skal prio­riteres som del av dette.